پایان نامه با واژه های کلیدی دانش آموزان تیزهوش

و سوالاتش در مقیاس لیکرت پنج درجهای و توسط خود فرد پاسخ داده میشود. ضریب آلفای گزارش شده بین74% تا 89% با میانگین 81% متغییر بوده است. ضریب آلفای محاسبه شده برای روان رنجورخویی 85% برون گرایی72%گشودگی به تجربه68% توافق پذیری69%وجدانی بودن79% بذست آمده است.این ضرایب نشان دهنده همسانی درونی بالای پرسشنامه است.
فرم پنج عاملی این پرسشنامه در ایران توسط گروسی(1380) ترجمه هنجاریابی و برروی 208 نفراز دانشجویان به فاصله 3 ماه اجرا گردید و ضریب پایایی 83% ،75%،80%،79%،79% به ترتیب برای عوامل N,O,E,A,C بدست آمده است. حق شناس (1378) نشان داده است که مقیاسهای آزمون نئو دارای پایایی قابل قبولی از نظر آماری در ایران است. در بررسی ثبات درونی مقیاسها، ضرایب همبستگی میان آنها، نشاندهنده همبستگی بالای هر یک از شاخصها با مقیاس مربوطه و عدم وجود همبستگی مثبت قابل توجه با شاخصهای مرتبط با مقیاسها بود. ضریبهای آلفا برای مقیاسها بین 71%تا83% بود. نتایج از آزمایی آزمون برای سنجش پایایی نیز نشاندهنده ضرایب همبستگی 53%تا76% برای مقیاس اصلی بود (قنبری،1391).
این پرسشنامه دارای60 عبارت میباشد که 12 عبارت آن مربوط به بعد برونگرایی (2،7،17،12،22،27،32،37،42،47،52،57) است و 12 عبارت مربوط به توافقپذیری (4،9،14،19،24،29،34،39،44،49،54،59) و 12 عبارت مر بوط به بعد وجدانی بودن (5،10،15،20،25،30،35،40،45،50،55،60) همچنین12 عبارت مربوط به روان رنجورخویی (1،6،11،16،21،26،31،36،41،46،51،56) هستند و در نهایت12 عبارت باقیمانده مربوط به بعد انعطاف پذیری (3،8،13،18،23،28،33،38،43،48،53،58،) را مشخص میکنند جمع نمرات سوالهای مربوط به هر بعد شخصیت پنج نمره مجزا به دست میآید (صابر،1390).
در این پرسشنامه انتظار بر این است که به تمام سؤالات پاسخ داده شود، در بررسی پاسخنامه اگر سؤال یا سؤالاتی بی پاسخ مشاهده شود آرمودنی تشویق میشود که سؤالات مذکور را تکمیل نماید. در مواردی که آزمودنی نتواند تصمیم بگیرد که چه پاسخی به سؤال خاصی بدهد یا معنی یک سوال برای وی مشخص نباشد میتواند در چنین مواردی از پاسخ خنثی استفاده کند.
در آخر پاسخنامه سؤالی تحت عنوان « آیا به تمام سؤالات پاسخ داده اید؟» آمده است، منظور از پرسش این سؤال آن است که این امر مهم را به آزمودنی یادآور نماید که سؤالات بدون پاسخ را تکمیل نماید و کنترل مجددی بر پرسشنامه داشته باشد. اگر آزمودنی پاسخ «نه» به این سؤال بدهد آزمایشگر ممکن است در صدد علت این امر بر آید و در مورد سؤالات بی پاسخ آموزشهایی را به آزمودنی بدهد. اگر در پاسخ نامه سوالات زیادی بدون پاسخ باشد آن پاسخنامه از اعتبار لازم برخوردار نبوده و در نتیجه تصحیح نمیشود.
پاسخنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی (کاملاً مخالفم، مخالفم، بیتفاوت، موافقم و کاملاً موافقم ) تنظیم شده است. نمره گذاری فرم کوتاه این پرسشنامه یعنی NEO-FFI در تمام مواد یکسان نیست. به این معنی که در نمرهگذاری برخی از مواد فرم کوتاه پرسشنامه، به کاملاً مخالفم نمره 4، مخالفم نمره 3، بی تفاوت نمره 2، موافقم نمره 1 و کاملاً موافقم نمره 0 تعلق میگیرد. در حالی که برخی دیگر از موارد این فرم سوالات خاصی به صورت عکس حالت گفته شده نامگذاری میشوند.
(2،3،4،5،6،7،8،10،11،13،17،20،21،22،25،26،29،32،34،35،36،37،38،40،41،43،47،49،50،51،52،53،56،58،60) (گروسی فرشی،‌1380).
اعتبار و روایی آزمون NEO
در حال حاضر آزمون 5 عاملی NEO کاربردی جهانی دارد و به منظور تحقیق به زبانهای چکوسلواکی، عربی،‌ هلندی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، نروژی، لهستانی و سوئدی ترجمه شده است. پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI توسط مک کری و کاستا روی 208 نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که ضرایب اعتبار آن بین 83/0 تا 75/0 به دست آمده است
اعتبار درازمدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه طولانی 6 ساله روی مقیاسهای روان آزردگی خویی، برون گرایی و باز بودن نسبت به تجربه، ضریبهای اعتبار 68/0 تا 83/0 را در گزارشهای شخصی و نیز در گزارشهای زوجها نشان داده است. ضریب اعتبار دو عامل سازگاری و باوجدانی به فاصله دو سال به ترتیب 79/0 و 63/0 بوده است (مک کری و کاستا ، 1983 نقل از گروسی فرشی، 1380).
در هنجاریابی آزمون NEO که توسط گروسی فرشی (1380)‌ روی نمونهای با حجم 2000 نفر از بین دانشجویان دانشگاههای تبریز، شیراز و دانشگاههای علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگی 5 بعد اصلی را بین 56/0 تا 87/0 گزارش کرده است. ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان آزردگی خویی، برونگرایی، باز بودن، سازگاری و با وجدانی به ترتیب 86/0. ، 73/0، 56/0، 68/0 و 87/0 به دست آمد. جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی (S) و فرم ارزیابی مشاهدهگر (R)، استفاده شد، که حداکثر همبستگی به میزان 66/0 در عامل برونگرایی و حداقل آن به میزان 45/0 در عامل سازگاری بود (گروسی فرشی، 1380).
در پژوهش آتش روز (1386) با بهره گرفتن از روش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از 5 صفت: روان آزردگی خویی، برونگرایی، گشودگی، سازگاری و وجدانی بودن به ترتیب 74/0، 55/0، 27/0، 38/0 و 77/0 به دست آمد.
پرسشنامه عملکرد خانواده
ابزارسنجش کارایی خانواده، دارای 53 پرسش است و برای سنجیدن عملکرد خانواده براساس نظریه مک مستر، تدوین شده است. این ابزار در سال1983 توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب با هدف توصیف ویژگیهای سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است و توانایی خانواده را در سازش با خود، وظایف خانوادگی و با یک مقیاس خودگزارش دهی م ورد سنجش قرار میدهد. ساختار مدل مک مستر اساساً از اواخر دهه 1950 در دانشگاه مک مستر کانادا آغاز شد. دراین پروژه که براساس نظریه سیستمی است، ساختار، چگونگی سازماندهی خانواده و الگوی تبادلی آن، مورد مطالعه قرار میگیرد. اصل این طرح در سال 1962 به نام (طرحواره تحولات خانواده ) پیریزی شد و در سال 1987 توسط اپشتاین و همکاران، اصلاح گردید. پس از اجرای برخی تحقیقات، سرانجام این پرسشنامه در سال 1983، منتشر گردید. در این مدل، شیوه ارزیابی خانواده بر اساس سبک مشکل محور بوده و برکارایی خانواده، نه مرحله رشد فعلی یا مراحل آن در گذشته تأکید شده است. این ابزار از نوع مداد کاغذی میباشد، متشکل از 53 سوال است، اجرای آن حدود 15 تا20 دقیقه طول میکشد و به صورت انفرادی یا گروهی، قابل اجرا است. پرسشنامه طوری طراحی شده که تمام اعضای بالای 12سال خانواده میتوانند به آن پاسخ دهند.
تهیه ابزارسنجش عملکرد خانواده FADبراساس پژوهشها و با حجم نمونه 503 نفر انجام گرفته است. بعد از بررسیهای مختلف، سرانجام مقیاس FADبا 53 ماده که حداقل ضریب آلفای هریک از آنها70% بود ساخته شد.
روش نمرهگذاری به این صورت است که آزمودنی با خواندن هر عبارت، میزان هماهنگی خصوصیات توصیف شده با خانواده خود را بر روی مقیاس پنج طبقهای لیکرت و به صورت اصلاً، کم، متوسط، زیاد وکاملاً، مشخص مینماید. به هر سوال 1-4 نمره تعلق میگیرد و عباراتی که توصیف کننده عملکرد ناسالم هستند، نمره معکوس میگیرند. بر این اساس، نمره بالا نشاندهنده عملکرد سالم و نمرات پایین نشان دهنده عملکرد مختل خانواده است (بخاریان، 1381).
عملیات نمرهگذاری پرسشنامه ارزیابی خانواده دارای 7 خرده مقیاس میباشد، به شرح زیر است:
1- ارتباط عاطفی (6،2،9،16،24،30،37)
2- آمیزش عاطفی (5،19،12،26،23،40،45)
3- ایفای نقش (8،3،10،17،25،31،38،43،48)
4- عملکرد کلی (7،12،14،21،22،27،28،35،36،51،52،42،47)
5- حل مشکل (1،5،8،15،23،29)
6- همراهی عاطفی(4،6،11،18،32،39،44)
7- کنترل رفتار (6،9،13،20،34،41،46،49،50،53)
ازجمع نمرات خرده مقیاسهای هفتگانه نمره کل حاصل میشود.
اعتبار و روایی ابزار سنجش عملکرد خانواده پس از تهیه توسط اپشتاین و همکارانش درسال 1983 بر روی یک نمونه 503 نفری اجراشد.دامنه ضریب آلفای مجموعه ها بین 72% تا 92% نشاندهنده همسانی درونی بالا آنست. در ایران نیز تحقیقات توسط بخاریان (1381)، نوروزی (1377)، ملانقی (1377)، بهاری (1379)، امینی (1379) حاکی از اعتبار و پایایی بالای این پرسشنامه است. بخاریان (1381) ضریب آلفای کرونباخ سازه های نقشهای حل مسئله، ابراز عواطف و کل مقیاس را در FAD-1 به ترتیب 92%،75%،93%، گزارش نموده است. بنا براین میتوان گفت همه سازه ها در سطح p<0>پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد
پرسشنامه 14سوالی بوفارد و همکاران (1995) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را میسنجد.
ضریب پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای کرانباخ 71/0 بدست آمده است پایایی خرده مقیاس راهبردهای شناختی 70/0 و خرده مقیاس فراشناختی 68/0 گزارش شده است. پایایی آزمون فوق در پژوهشی که درسال (1382) توسط غلامی انجام گرفت 63/0 گزارش شده است. همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی که توسط نیکدل (1385)، عربزاده (1387) انجام گرفته است به ترتیب 67/0 و 69/0گزارش شده است.
همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی توسط طالب زاده وهمکاران (1391) انجام شد. از طریق اجرای آزمایشی بر روی 30 دانشجو با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 76/. به دست آمده است. نتایج عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوالها مناسب بوده و بار ارزشی مربوط به عاملها در حد قابل قبول است و روایی آن نیز در حد مطلوب می باشد.
کدیور (1380) نیز روایی و پایایی پرسشنامه بوفارد و همکاران را مورد مطالعه قرار داده است. روایی سازه این پرسشنامه با بهرهگیری از ضرایب همبستگی و تحلیل عوامل ضرایب همبستگی تفکیکی میان سوالات پرسشنامه در حد مطلوب گزارش شده است. و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش همسانی درونی 08/0 بوده است. بر این اساس میتوان گفت که این پرسشنامه قادر به پیشبینی نمره های و اقعی آزمودنیها میباشد.
در این آزمون برای هر سوال 5 گزینه در نظر گرفته میشود که شامل: کاملاًموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم میباشد. شیوه نمرهگذاری با بهره گرفتن از مقیاس طیف لیکرت از گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کاملاً مخالفم، میباشد که به ترتیب نمرات از 5 تا 1 داده میشود. سوالات 5-13-14 به صورت معکوس نمره گذاری میشوند مجموع نمرات هر فرد میتواند 14 الی60 باشد. نمره بالاتر در هر مولفه گرایش فرد به کاربرد آن مولفه را نشان میدهد.
سوالات شامل دو بعد میباشد شناختی و فراشناختی. تفکیک سوالات به ترتیب زیر میباشد:
سوالات شناختی 3،5،8،9،10،12،13
سوالات فراشناختی 1،2،4،6،7،11،14
شیوه اجرا
برای انجام این پژوهش پس از انتخاب سه پرسشنامه نئو فرم کوتاه، کارکرد خانواده و خودتنظیمی بوفارد پرسشنامهها به تأیید آموزش و پرورش رسیدند و سپس از ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان رشت مدارس متوسطه دخترانه تیزهوش و عادی انتخاب شدند که کل جامعه آماری مان 6990 دانش آموز بود. و نیز تعداد مدارس در این حوزه شامل 18مدرسه بود. از بین این هجده مدرسه هفت مدرسه بطور تصادفی انتخاب شدند. یک مدرسه تیزهوشان، یک مدرسه هنرستان و پنج مدرسه نظری غیرتیزهوش. در مرحله بعدی از هر مدرسه دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شده در مجموع چهارده کلاس مورد پژوهش قرار گرفت.
بنا بر تقسیمبندی فوق سه گروه تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی تشکیل شد که مورد مقایسه قرار گرفتند.
از آنجائیکه در هر تحقیقی دو نوع کنترل اعمال میشود کنترل آماری و کنترل تحقیقی. روش های کنترل آماری عبارتند از الف)استفاده از کوواریانس ب)رگرسیون سلسله مراتبی ج)اندازه گیری مکرر. همچنین روش های کنترل تحقیقی عبارتند از الف)انتخاب تصادفی ب)همگن سازی گروه ها ج)همتا نمودن گروه ها د)استفاده از آزمودنی بعنوان کنترل خودش.
در تحقیقات علی مقایسهای برای اینکه بتوان گروه ها را با هم مقایسه کرد نیازمند استفاده از کنترلهای تحقیقی ازجمله همتا نمودن گروه ها هستیم. در این تحقیق نیز برای برای همتا نمودن گروه ها تعداد نمونه در هر گروه تیزهوش، عادی و هنرستان یکسان انتخاب شد، تا علاوه بر اینکه گروه ها همتا شوند، واریانس بین گروه ها نیز نزدیک به هم باشد و میزان خطا کاهش یابد. لذا به ازای هر متغیر پیشبین که در تحقیق علی مقایسهای وجود دارد 15 نمونه پیشنهاد شده است (عریضی وفراهانی،1384).
بنابر توضیح فوق برای این پژوهش تعداد280 پرسشنامه بین دانش آموزان کلاسهای منتخب توزیع و اجرا گردید پس از جمعآوری پرسشنامهها تعداد 18تا از آنها به صورت کامل پاسخ داده نشده بود و همچنین 12مورد بصورت مخدوش و غیر قابل تحلیل بود که از نمونه حذف گردیدند و در نهایت 250 پرسشنامه کامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند بدین صورت که پس بعد از همتاسازی تعداد 180 پرسشنامه برای فرضیه های مقایسهای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. اما درمورد فرضیه های رابطهای از آنجائیکه متغییر پیشبین ما شخصیت است و دارای پنج عامل میباشد تعداد 250 نمونه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
روش های تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش جهت بررسی ارتباط بین سه متغیر ویژگی شخصیتی، خودنظم بخشی و کارکرد خانواده از ضریب همبستگی پیرسون و برای متغیر پیشبین در پیشبینی متغیرهای ملاک از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای مقایسه سه گروه دانش آموز تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی از تحلیل واریانس تک متغیره ، چند متغیره وآزمون لون استفاده شده است.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش

پیشدرآمد
با توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پس رویدادی است، داده های بدست آمده پس از اجرای پژوهش، با بهره گرفتن از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون لون در محیط spss 20 موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت، حجم نمونه در گروه تیزهوش 60نفر، غیرتیزهوش65 نفر و درهنرستان 55نفر میباشد.
فرضیه 1 : بین توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی تفاوت معنی داروجود دارد.
جدول4-1 : شاخصهای توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
شناختی
غیرتیزهوش
42/21
40/4
هنرستانی
84/20
56/3
تیزهوش
88/22
60/2
فراشناختی
غیرتیزهوش
03/25
13/5
هنرستانی
67/25
64/3
تیزهوش
05/26
44/4
خودنظم بخشی
غیرتیزهوش
82/49
26/9
هنرستانی
05/49
82/6
تیزهوش
75/52
95/4
در جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی ارانه شده است؛ همانطور که مشاهده میشود میانگین توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی تفاوتهایی مشاهده میشود که برای بررسی معنیداری تفاوتهای مشاهده شده، نتایج آزمون تجزیه وتحلیل واریانس گزارش میشود.
جدول4-2: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس
متغیر
F
df1
df2
Sig
شناختی
20/1
2
177
21/0
فراشناختی
89/1
2
177
17/0
خودنظم بخشی
27/2
2
177
06/0
آزمون لون برای بررسی فرض یکسانی واریانس ها انجام میپذیرد. همانطور که نتایج جدول نشان میدهد در همه مولفه ها سطح معنا داریF های محاسبه شده بیشتر از05/0≤P می باشد، لذا تفاوت واریانسها از نظر آماری معنا دار نیست و فرض تساوی واریانسها بر قرار است؛ لذا نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس گزارش میشود.
جدول 4-3 : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانشآموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی
منابع تغییرات
مجموع
مجذورات
Ss
درجه آزادی
dF
میانگین
مجذورات
MS
F
سطح معنی داری
شناختی
17/130
2
08/65
96/4
01/0
خطا
50/2321
177
13/13
فراشناختی
30/33
2
65/16
84/0
43/0
خطا
90/3498
177
77/19
خودنظم بخشی
46/448
2
23/224
20/4
02/0
خطا
87/9441
177
34/53
با توجه به نتایج جدول، تفاوت شناختی با مقدار (96/4= (177،2) F، تفاوت خودنظم بخشی با مقدار (20/4= (177،2) از نظر آماری معنیدار است (01/0 > P )؛ تفاوت فراشناختی با مقدار (84/0= (177،2) F بین دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش از نظر آماری معنیدار نیست (43/0≤P). با توجه به اینکه تفاوت توانایی شناختی و خودنظم بخشی بین گروه ها از نظر آماری معنیدار بود؛ لذا نتایج آزمون تعقیبی برای بررسی دقیق تفاوت بین گروه ها گزارش میشود.
جدول 4-4 : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی
متغیر
گروه
تفاوت میانگین ها
سطح معنی داری
شناختی
(غیرتیزهوش – تیزهوش)
47/1-
03/0
(تیزهوش – هنرستانی)
05/2
01/0
(غیرتیزهوش–هنرستان)
58/0
38/0
خود نظم بخشی
(غیرتیزهوش – تیزهوش)
93/2-
03/0
(تیزهوش – هنرستانی)
69/3
01/0
(غیرتیزهوش–هنرستانی)
76/0
57/0
آزمون تعقیبی مقایسه میانگینها نشان میدهد که تفاوت میانگین توانایی خود نظمبخشی شناختی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش (47/1-) از نظرآماری معنیداراست (03 /0≥P). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توانایی خود نظمبخشی شناختی در دانشآموزان تیزهوش، بیشتر از دانش آموزان غیرتیزهوش است. تفاوت میانگین توانایی خود نظمبخشی شناختی در دانش آموزان تیزهوش، هنرستانی (05/2) از نظرآماری معنیداراست (01 /0≥P). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توانایی خود نظمبخشی شناختی در دانش آموزان تیزهوش، بیشتر از دانش آموزان هنرستانی است. تفاوت میانگین توانایی خود نظم بخشی شناختی در دانشآموزان غیرتیزهوش، هنرستانی (05/2) از نظر آماری معنیدار نیست(38 /0≤P). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توانایی خود نظمبخشی (شناختی) در دانشآموزان غیرتیزهوش و هنرستانی تفاوت معنیداری با هم ندارد. همچنین میتوان نتیجه گرفت که نمره کل توانایی خود نظم بخشی دانشآموزان تیز هوش بیشتر از دانش آموزان غیرتیزهوش و هنرستانی میباشد.
فرضیه 2 : بین ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی تفاوت معنی داروجود دارد.
جدول 4-5 : شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی در دانشآموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
برونگرایی
غیرتیزهوش
12/28
97/3
تیزهوش
43/27
59/3
هنرستانی
71/29
51/4
توافق پذیری
غیرتیزهوش
22/27
28/4
تیزهوش
25/25
03/5
هنرستانی
71/28
01/5
وجدانی بودن
غیرتیزهوش
66/28
26/5
تیزهوش
28
32/3
هنرستانی
39/29
3/3
روان رنجوری
غیرتیزهوش
12/24
55/4
تیزهوش
83/21
26/4
هنرستانی
65/26
29/7
انعطاف پذیری
غیرتیزهوش
9/25
96/3
تیزهوش
03/24
1/3
هنرستانی
75/26
72/3
در جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای شخصیتی در دانشآموزان تیزهوش، غیرتیزهو ش و هنرستانی ارانه شده است؛ همانطور که مشاهده میشود میانگین ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی و عادی تفاوتهایی مشاهده میشود که برای بررسی معنیداری تفاوتهای مشاهده شده، نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس گزارش میشود.
جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگیهای شخصیتی
متغیر
F
df1
df2
Sig
برونگرایی
45/1
1
177
24/0
توافق پذیری
39/1
1
177
25/0
وجدانی بودن
61/0
1
177
55/0
روان رنجوری
29/7
1
177
01/0
انعطاف پذیری
13/2
1
177
12/0
آزمون لون برای بررسی فرض یکسانی واریانسها انجام میپذیرد. همانطور که نتایج جدول نشان میدهد در همه مولفه ها بجز روان رنجوری سطح معنا داریF های محاسبه شده بیشتر از05/0≤P می باشد، لذا تفاوت واریانسها از نظر آماری معنادار نیست و فرض تساوی واریانسها بر قرار است؛ لذا نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس گزارش میشود.
جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی
منابع تغییرات
مجموع
مجذورات
Ss
درجه آزادی
dF
میانگین
مجذورات
MS
F
سطح معنی داری
برونگرایی
22/155
2
61/77
79/4
01/0
خطا
09/2869
177
21/16
توافق پذیری
37/347
2
69/173
63/7
01/0
خطا
58/4027
177
76/22
وجدانی بودن
83/54
2
41/27
61/1
20/0
خطا
39/2995
177
02/17
روان رنجوری
47/662
2
23/331
89/9
01/0
خطا
76/5891
177
48/33
انعطاف پذیری
71/224
2
35/112
58/8
01/0
خطا
81/2305
177
1/13
با توجه به نتایج جدول، تفاوت برونگرایی با مقدار (79/4= (177،1) F، تفاوت توافق پذیری با مقدار (63/7= (177،1) ، تفاوت روان رنجوری با مقدار (89/9= (177،1) F F و تفاوت انعطاف پذیری با مقدار (58/8= (177،1) F بین دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی از نظر آماری معنیدار است (05 /0 P )؛ تفاوت وجدانی بودن با مقدار (61/1= (177،1) F، از نظر آماری معنیدار نیست (05/0≤P). با توجه به اینکه تنها تفاوت توانایی شناختی بین گروه ها از نظر آماری معنیدار بود ؛ لذا نتایج آزمون نعقیبی برای بررسی دقیق تفاوت بین گروه ها گزارش میشود.
جدول 4-8 : بررسی تفاوت ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی
گروه
تفاوت میانگین ها
سطح معنی داری
برونگرایی
(غیرتیزهوش – تیزهوش )
69/0
72/0
(تیزهوش – هنرستانی)
28/2-
01/0
(غیرتیزهوش – هنرستانی )
59/1-
03/0
توافق پذیری
(غیرتیزهوش – تیزهوش )
97/1
02/0
(تیزهوش – هنرستانی)
46/3-
01/0
(غیرتیزهوش – هنرستانی )
59/1-
03/0
روان رنجوری
(غیرتیزهوش – تیزهوش )
29/2
03/0
(تیزهوش – هنرستانی)
82/4-
01/0
(غیرتیزهوش – هنرستانی )
53/2-
02/0
انعطاف پذیری
(غیرتیزهوش – تیزهوش )
87/1
01/0
(تیزهوش – هنرستانی)
71/2-
01/0
(غیرتیزهوش – هنرستانی )
84/0-
21/0
آزمون تعقیبی مقایسه میانگینها نشان میدهد که برونگرایی دانشآموزان هنرستانی، بیشتر از دانش آموزان تیزهوش است و در غیرتیزهوشان بیشتر از تیزهوشان است؛ توافق پذیری دانش آموزان هنرستانی، بیشتر از دانش آموزان غیرتیزهوش و تیزهوش است و همچنین در دانشآموزان غیرتیزهوش بیشتر از تیزهوش است؛ روان رنجوری دانش آموزان هنرستانی، بیشتر از دانش آموزان غیرتیزهوش و تیزهوش است، همچنین در دانش آموزان غیرتیزهوش بیشتر از تیزهوش است؛ انعطافپذیری دانش آموزان غیرتیزهوش، بیشتر از دانشآموزان تیزهوش

]]>