پایان نامه ارشد رایگان درمورد کای اسکویر، شهرک صنعتی، بازاریابی، جامعه آماری

شکل 2-8- توسعه پایدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت پذیری اجتماعی دریائی(1389) منیره صالح نیا(1390) مقاله ای با عنوان جایگاه یابی استراتژیک و شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مطالعه موردی جایگاه یابی استراتژیک نام های تجاری در بخش بانکداری دولتی در پژوهش حاضر نیز با در نظر گرفتن جایگاه یابی استراتژیک به عنوان ابزاری جهت شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی، جایگاه یابی نامهای تجاری در زمینه بانکداری را مورد توجه قرار می دهد. فرآیند جایگاه یابی در پژوهش حاضر در 7 گام مورد بررسی قرار گرفته است و براساس اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه و پرسشنامه، در نهایت نقشه ادراکی برای نامهای تجاری مورد بررسی براساس ویژگی های تعیین کننده از دید مشتریان، همراه با ارائه موقعیت برتر در این زمینه و بخش های بازار براساس دو ویژگی مورد بررسی ارائه گردیده است
استراتژی
شکل 2-9- سه استراتژی بازاریابی صالح نیا(1390)
2-33-تحقیقات انجام شده در سایر کشورها:
چامارو 86( 2007) در مقاله خود تلاش کردن تا تحقیقاتی را که در زمینه بازاریابی سبز از سال 1970 تا کنون انجام شده است طبقه بندی کنند و با کمک این تحقیقات بتوانند راهی را برای تحقیقات آینده در زمینه بازاریابی سبز نمایان سازند. ایشان موفق شدند تا بانک اطلاعاتی از 112 مقاله چاپ شده توسط انتشارات معتبر را تهیه کرده و بعد از بررسی عنوان، روش تحقیق، فن تحلیل و دیگر جنبه های تحقیق، پیشنهاداتی را در تحقیقات مربوط به بازاریابی سبز برای سالهای آینده ارئه دهند . محققین چند دسته از تحقیقات در زمینه بازاریابی سبز را برشمرده اند که شامل؛ ارتباطات سبز، مصرف کننده سبز، رفتار بازیافتی، بازاریابی کلان و مفهوم استراتژی های سبز است.
رسی لی87(2009) در بررسی خود با عنوان چگونگی تفاوتهای جنسیتی در طرز تلقی محیطی، اهمیت محیطی، درک مسئولیتهای محیطی در رفتار به این خرید سبز در بین مشتریان جوان هنگ کنگ نتیجه رسیدند که زنان جوان امتیاز قابل توجه بیشتری در طرز تلقی محیطی، اهمیت محیطی و مسئولیت پذیری محیطی نسبت به مردان در رفتار خرید سبز در کشور هنگ کنگ دارند.
هونگ88 (2009) در تحقیق خود تحت عنوان ارایه یک مدل برای ارتباط داخلی بین گرایش استراتژیک سبز، توسعه محصول،قصد خرید سبز ، هماهنگی زنجیره عرضه، درآمدهای عملکرد سبز و عملکرد واحدهای به بررسی و شناسایی موضوعات تجاری وسیله گرایش استراتژیک سبز، عملیات تجاری داخلی، هماهنگی زنجیره عرضه و اندازه گیری عملکرد است. شکل 2-10- گرایش استراتژی سبز هونگ89 (2009) سون تانس مای و ووتی چات90(2001) در تحقیق خود تحت عنوان (پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان تایلندی) به این نتیجه رسیدند که هنجار ذهنی نقش اصلی را در قصد خرید یک محصول سبز بازی میکند و قصد خرید، یک پیش بینی کننده اصلی برای رفتار خرید واقعی است . همچنین مصرف کنندگان تایلندی حتی اگر دانش زیست محیطی نسبتاً بالایی داشته باشند، باز هم تا حدودی نسبت به ادعاهای زیست محیطی مشکوک هستند و محصولات سبز را خریداری نمیکنند.
شکل 2-11- پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان سون تانس مای و ووتی چات91(2001)
2-34-معرفی شهرک صنعتی رجه
شهرک صنعتی رجه از شهکهـای صنعتی فعال و پویا در استان می باشد که با دارا بودن تعداد 69 واحد صنعتی بهره بردار ، با حجم سرمایه گذاری مبلغ 529 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال تعداد 2000 نفر ، در حال فعالیت می باشد . فاز عملیاتی این شهرک 3/146هکتار وزمین صنعتی آن43/99هکتارمی‌باشد. ).
2-34-1-امکانات زیربنایی
الف- آب وفاضلاب:تامین آب سه حلقه چاه با آبدهی 23 لیتر بر ثانیه معادل 180 مترمکعب درساعت درحال انجام میباشد. خط انتقال آب به طول 3. 8 کیلومتر و شبکه توزیع آب بطول 7. 5 کیلومتر درحال بهره برداری میباشد. شبکه جمع آوری فاضلاب توسط تصفیه خانه انجام می‌شود. یک دستگاه مخزن بتنی به حجم 1000 متر مکعب درحال بهره برداری میباشد [دستگاه کلرزنی برروی چاهها نصب شده است).
ب- برق و مخابرات: احداث خط انتقال 20کیلوولت بطول 3. 8 کیلومتر ازپست برق ناربوران تاورودی شهرک، احداث شبکه 20کیلوولت داخلی بطول 5کیلومتر ، احداث شبکه روشنایی بطول 5 کیلومتر
ضمناً احداث شبکه 20 کیلوولت بطول 2. 5 کیلومتر مربوط به فاز 2بندپی واحداث شبکه روشنایی به طول 5/2 کیلومتر مربوط به فاز 2 بندپی وهمچنین احداث شبکه روشنایی 20 کیلو ولت در فاز 3 شهرک صنعتی بندپی به پایان رسیده است.
2-34-2-فضای سبز
شهرک صنعتی رجه 100متر ازدریا ارتفاع دارد. و خاک این شهرک رسی شنی نیمه سنگین تا سنگین می‌باشد. حداقل دمای شهرک 4درجه سانتیگراد وحداکثردما 36 درجه سانتیگراد اندازه گیری شده است. میانگین بارش سالیانه دراین شهرک 875. 5 میلیمتر می‌باشد. چشمه وآبشار و رود ازمنابع خدادادی این منطقه می‌باشد که اگربهره برداری‌های درست ازآن‌ها به عمل آید درپیشبرد اهداف این شهرک بسیار سازنده است. گونه‌های گیاهی که در خاک این منطقه میتواندرشدخوبی داشته باشدازجمله: صنوبر، تاکسیدیوم، نوئل، اقاقیا، خرزهره، بید، زربین، شیرازی، نقره ای، چنار. تعداد نهالهای غرس شده 12000مورد است .شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران( ww w. mazandiec. ir) شکل 2-12- موقعیت شهرک صنعتی رجه(بندپی شرقی)نسبت به بابل 2-35-نتیجه‌‌گیری
در این فصل به بررسی مفاهیم بازاریابی و بازاریابی سبز پرداخته و ابعاد توضیح داده شده و همچنین مزیت رقابتی برای شهرک صنعتی و رابطه آن با بازریابی سبز را در این زمینه بررسی کرده است و در انتها با ارائه مدل مفهومی تحقیق و بررسی پیشینه این فصل به اتمام می رسد. فصل سوم:
روش تحقیق مقدمه
در فصل قبل سعی شد با بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی، موضوع از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد. حال در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته شده است و سپس در ادامه روش جمع‌آوری داده‌ها (ابزار اندازه‌گیری)، روایی و پایایی سؤالات و در نهایت شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
3-1-روش تحقیق
روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه‌هایی است که محقق برای جمع‌آوری حقایق و واقعیت‌ها دنبال می‌کند تا سپس آنها را تفسیر، تبیین و تأیید نماید (سرمد و دیگران، 1385).
به طور کلی روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای بررسی ارتباط میان متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
روشهای پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند (حافظ نیا،1382)
3-2-تکنیک های تحقیق:
تکنیک های مورد استفاده در این پژوهش به صورت اجمالی تشریح می شوند و به ساختار کلی هریک از آنها پرداخته می شود. این تکنیک ها عبارتنداز: آزمون آماری کای اسکویر( ) و ازمون اماری کولموگروف –اسمیرنوف.
در این پژوهش، ابتدا نرمال بودن توزیع یافته ها بررسی شده است. برای تطابق توزیع از ازمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است.یعنی اگر توزیع نرمال باشد(پراکندگی نمونه ها زیاد نباشند) از ازمون T و اگر غیر نرمال باشد(پراکندگی نمونه ها زیاد باشند) از ازمون کای اسکوئر استفاده خواهد شد.
لذا با توجه به اینکه تطابق توزیع نمونه با توزیع نظری معنادار است ، بنابراین از ازمون کای اسکوئر استفاده خواهد شد.
3-3- شرح تکنیک ها:
3-3-1-آزمون آماری کای اسکویر( )
آزمون کای اسکویر یکی از آزمونهای غیر پارامتری است که آن را با علامت نمایش می دهند. این آزمون توسط فیشر92 ارائه شده و قادر است تا به سنجش آماری معنی داری تفاوت بین فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار بدست آمده از یک جامعه بپردازد. این آزمون نشان می دهد که آیا تفاوت موجود بین مقادیر فوق از نظر آماری معنی دار است یا این تفاوت عمدتاً بر اساس شانس می باشد. در محاسبه کای اسکویر فرض می شود که بین دو متغییر مورد بررسی (x,y) ارتباطی وجود ندارد. اما پس از محاسبه این آزمون از طریق نرم افزار Spss چنانچه سطح معنی داری کوچکتر از 05/. باشد می توان قضاوت کرد که به احتمال 95 درصد بین دو متغییر رابطه وجود دارد.
در این صورت فرض صفر که بر عدم وجود رابطه تأکید می کرد رد می شود. اما اگر سطح معنی داری93 محاسبه شده کوچکتر از 01/. باشد در این صورت می توان ادعا کرد که به احتمال 99 درصد بین دو متغییر رابطه وجود دارد. (کلانتری، 1385: 246):
3-4- شرایط استفاده از آزمون کای اسکویر:
برای استفاده از آزمون کای اسکویر باید شرایط ذیل صدق کند(کلانتری، 1385: 101-100):
1- داده های مشاهده شده بایدبه صورت تصادفی گردآوری شده باشند.
2- کلیه موارد موجود در نمونه باید مستقل از هم باشند.
3- حدالامکان هیچ یک از خانه های جدول نباید کمتر از 10 باشند.زمانی که این شرط تحقق پیدا نکند می توان از طریق ادغام منطقی برخی از گروهها و گروهبندی مجدد تعداد فراوانی هریک از خانه ها را افزایش داد تا شرایط فوق تحقق یابد. البته برخی از آماردانان تعداد 5 مورد را برای هریک از گروهها یا خانه های جدول دو بعدی که قرار است برای آن کای اسکویر محاسبه شود کافی می دانند. اما آنچه که مسلم میباشد این است که نباید بیش از 20 درصد فراوانی مورد انتظار خانه های اینگونه جداول کمتر از 5 باشد. معمولاً زمانی که کای اسکویر از طریق برنامه Spss محاسبه می گردد. در پنجره Output قید می شود که چند درصد از فراوانیهای مورد انتظار کمتر از 5 می باشد.
4- تعداد نمونه باید به اندازه کافی بزرگ باشد. بهتر است حجم نمونه در اینگونه تجزیه و تحلیل ها حداقل 50 مورد باشد.
در مواردی که فراوانیهای مورد انتظار کوچک باشند و جدول توافقی نیز 2×2 باشد میتوان از ازمونهای دیگری مانند آزمون احتمال فیشر استفاده کرد (سکاران، 1380).
3-5-ازمون کولموگروف –اسمیرنوف:
این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای رتبه ای در دو نمونه (مستقل و یا غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است، به کار می‌رود (اسمیرنف یک نمونه ای). این آزمون در مواردی به کار می‌رود که متغیرها رتبه ای باشند و توزیع متغیر رتبه ای را در جامعه بتوان مشخص نمود. این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی های نسبی مشاهده شده در نمونه  با توزیع فراوانی های نسبی جامعه  انجام می‌گیرد. این آزمون ناپارامتری است و بدون توزیع است اما باید توزیع متغیر در جامعه برای هر یک از رتبه های مقیاس رتبه ای در جامعه بطور نسبی در نظر گرفته شود که آ نرا نسبت مورد انتظار می نامند.
اگر تفاوت میانگین ها در گروهها معنادار به دست بیاید نشان میدهد توزیع نمونه غیر نرمال است در این صورت از آزمونهای ناپارامتری استفاده خواهد شد. اگر توزیع نمونه نرمال به دست بیاید باید از آزمونهای پارامتری استفاده شود.
3-6-روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری در این پژوهش، هدفمند است. در این روش، پژوهشگر تلاش می کند تا بر اساس قضاوت و نظر کارشناسی خود، نمونه ای را انتخاب کند که تا حد امکان، ویژگی های جامعه ی واقعی را داشته باشد )میرزایی،180،1388)
3-7-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سرمد و دیگران، 1385).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارمندان و مدیران شهرک صنعتی رجه میباشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیه پژوهش از نرم افزار spss 18 استفاده شده است و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان اعتبار]]>