پایان نامه ارشد رایگان درمورد زیست محیطی، محیط زیست، پرسش نامه، بازاریابی

محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران با حجم جامعه محدود با استفاده از فرمول زیر می باشد.
در این فرمول داریم:
: احتمال نسبت برخورداری از صفت مورد نظر = 5/0
q: احتمال نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر = 5/0
d: انحراف یا خطای مطلوب = 05/0
z: درجه یا ضریب اطمینان 95 درصد = 96/1
حجم جامعه آماری = 280
حجم نمونه بنا بر محاسبه در فرمول=162.2 = 162 نفر 3-8-سنجش روایی و پایایی:
اعتبار یا روایی، مسئله ای عمدتا کیفی و ارزیابی آن بسیار مشکل است، و در واقع، چگونگی حرکت محقق از تعریف نظری به تعریف عملی مورد توجه قرار می گیرد. یکی از روش ها تعیین اعتبار محتوا، یعنی سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری است؛ که معمولا افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه، آن را انجام می دهند. از این رو، اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد پژوهشگر به منظور بررسی روایی پرسشنامه و اینکه آیا سؤالات مطرح شده اهداف مورد نظر را پوشش می دهد و اینکه مانعی از نظر نگارش و ابهامات در جملات ندارد، آن را در اختیار استادان راهنما، مشاور و دیگر استادان صاحب نظر قرار داد. آنها پس از بررسی دقیق، شایستگی ویژگی مورد نظر را تأیید کردند. اعتماد یا پایایی مسئله ای کمی و تکنیکی و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه گیری با چه دقت و صحتی، پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند(کلانتری،1382،77)
در تحقیقات اجتماعی، محقق به کمک برخی از روش ها، حدود اعتماد یا پایایی ابزارهای اندازه گیری را مشخص می کند. مهم ترین این روش ها عبارت اند از: روش بازآمایی، روش موازی یا آزمون همتا، روش آلفای کرونباخ و … . بسیاری از این روش ها در نرم افزار SPSS قابل محاسبه اند، اما به دلیل آنکه استفاده از آلفای کرونباخ عمومیت بیشتری دارد، اصولا این روش برای محاسبه ی انسجام درونی ابزار اندازه گیری یا مقیاس ها به کار می رود. زمانی که مقیاس ها از نوع لیکرت وجود داشته باشد و محقق بخواهد از طریق گویه های مختلف، مفهوم پیچیده ای را اندازه گیری کند، برای انسجام درونی می تواند از آماره ی آلفای کرونباخ استفاده کند ) همان منبع، 71)
پرسشنامه ی تدوین شده به یک نمونه ی کوچک 20 نفری از جامعه ی مورد نظر، به صورت تصادفی و آزمایشی داده شد و در محاسبات انجام شده برای آلفا، ضریبی معادل753/0به دست آمد که نشانه اعتبار مناسب پرسشنامه است.
در پایایی به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا اندازه‌گیری مکرر در شرایط مشابه نتایج همسانی بدست می‌دهد یا خیر؟ روشهای مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد. در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزار spss18 استفاده شده است. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک می‌باشد. در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار 7/0 باشد و هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیک‌تر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می‌باشد.
ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی ازمتداولترین روشهای اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسش نامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف مجددا اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصله شود.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و … بکار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسه است. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از1 تا 5 برای مقیاس لیکرت 5 گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.
جدول 3-1-پایایی پرسش نامه عملکرد بازاریابی سبز
ابعاد
تعداد سوالات
ضریب الفا کرونباخ
ضریب کل
منابع فیزیکی
8
842/0
753/0
منابع مالی شرکت
6
719/0 منابع تجربی شرکت
10
700/0 قابلیت ارتباط سازی شرکت
6
802/0 مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز
3
734/0 پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت
2
718/0 محصول سبز
7
707/0 قیمت سبز
4
805/0 ترویج سبز
5
717/0 توزیع سبز
2
816/0
مطابق جدول فوق در این پرسشنامه مقدار آلفا برای هر یک از ابعاد و ضریب کل بالاتر از 7/0 است که نشانه پایایی بالای پرسشنامه است.
3-9-روش جمع آوری اطلاعات:
در این بررسی، از شیوه پرسشنامه، برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده اسشت. پرسش نامه وسیله ای است که محقق با آن، اطلاعات مورد نیاز را با طرح سؤال به صورتی کتبی، از پاسخگو دریافت می کند. پرسشنامه تدوین شده 53 سؤال دارد که دارای طیف لیکرت است.
جدول 3-2- شاخص های پرسش نامه
مؤلفه‌ها
شاخص‌ها
1)منابع فیزیکی شرکت
1) میزان مفید بودن منابع فیزیکی (امکانات زیر ساختی) شهرک صنعتی در ارائه محصولات سبز به مشتریان 2)میزان موفقیت مدیران و کارکنان در به کار گیری روش های زیست محیطی مناسب برای شرکت 3)میزان تلاش شرک ت در کاهش میزان اسیب رسانی محصولات به محیط زیست 4) میزان بهبود کیفیت در محصولات و خدمات شرکت در کاهش تاثیر منفی مسائل زیست محیطی 5)میزان صرفه جویی شرکت در مصرف انرژی 6)میزان مدیریت شرکت در بازیافت زباله ها 7)استفاده شرکت از انرژی های تجدید پذیر 8)میزان به حداقل رساندن اسیب های زیست محیطی شرکت برای تولید محصولات
2)منابع مالی شرکت
9) میزان سود اوری استفاده از راهکار های ارائه محصولات و خدمات سبز به مشتریان برای شرکت 10) کافی بودن منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه در سوق دادن شرکت به سوی ارائه محصولات سبز 11)میزان کاهش قیمت محصولات سبز در موفقیت های مالی شرکت 12)میزان دست یابی به بازار های سود اور با با اتخاذ مسائل زیست محیطی 13) میزان دست یابی به بازارهای سود آور جدید با اتخاذ استراتژی های زیست محیط 14)در بر داشتن هزینه زیاد شرکت با اتخاد استراتژی سبز
3)منابع تجربی شرکت
15)میزان موفقیت استراتژی های شرکت در راستای ارائه خدمات سبز به مشتریان 16) میزان موفقیت استراتژی بازاریابی سبز شرکت در راستای جذب مشتری 17) میزان حفظ مشتریان در بازار رقابتی فعلی با به کار بردن استراتژی بازاریابی سبز 18)میزان در اولویت قرار دادن دست یابی به توان ارائه محصولات سبز 19) داشتن یک ایده بسیار روشن در مورد اهداف زیست محیطی کارمندان شرکت 20)میزان تلاش کارمندان برای رسیدن به اهداف زیست محیطی شرکت 21)داشتن ایده های ارزشمند برای بهبود توانایی های شرکت برای رسیدن به اهداف زیست محیطی کارکنان 22) میزان درک شرکت از نیاز مشتری در مورد مسائل زیست محیطی 23) میزان هزینه ای که شرکت در قبال اهمیت دادن شرکت به مسائل زیست محیطی حاضر پرداخت می کند 24) میزان تلاش شرکت در به دست اوردن فناوری جدید تولید محصولات سبز به 4)قابلیت ارتباط سازی شرکت
25) میزان تلاش شرکت برای ایجاد و حفظ روابط نزدیک با تامین کنندگان در مورد مسائل زیست محیطی 26)میزان تلاش برای ایجاد و حفظ همکاری نزدیک با شرکای داخلی / خارجی استراتژیک در مورد مسائل زیست محیطی 27) میزان اولویت دهی شرکت به تامین کنندگان و شرکای استراتژیک که به مسائل زیست محیطی اهمیت میدهند 28) میزان اطلاع رسانی طرح های زیست محیطی شرکت به کارمندان خود 29) میزان آموزش شرکت به کارکنان خود در مورد مسائل زیست محیطی 30) میزان تشویق کارمندان شرکت در صورت ارئه طرح های زیست محیطی 5)مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز
31) میزان تلاش شرکت در ارائه خدمات خاص سبز به مشتریان 32) میزان افزایش جذب مشتری در ارائه خدماتی نو و بی بدیل در زمینه محصولات سبز 33) میزان تلاش شرکت در ارائه محصولات بهتر با قیمت رقابتی در مقایسه دیگر شرکت ها 6)پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت
34) میزان تاثیر گذاری پویایی بازار در جذب مشتزیان به سمت خرید محصولات سبز 35)الگو بودن شرکت به عنوان یک نمونه در مسائل جدید سازگار با محیط زیست فن آوری ها، فرآیندها و استراتژی های سرمایه گذاری ، در بازار
7)محصول سبز
36)میزان روی گردانی شرکت به فناوری های مضر محیط زیست 37) میزان استفاده شرکت از مواد سازگار با محیط زیست 38) میزان الویت قرار دادن خدمات مطابق با محیط زیست در شرکت ارائه 39) میزان مطابق بودن طرح های اینده شرکت با ارائه محصولات زیست محیطی 40) میزان مراقب بودن شرکت در هنگام انتخاب لوازم و محصولات مصرفی به طوری که اینها با محیط زیست سازگار باشند 41) میزان افزایش کیفیت خدمات شرکت با ساخت فرآیندهای فعلی سازگار با محیط زیست 42) میزان افزایش کیفیت خدمات با ساخت فرآیندهای فعلی سازگار با محیط زیست 8)قیمت سبز
43) میزان موفقیت استراتژی کاهش قیمت محصول سبز در جذب مشتریان 44)میزان موثر بودن استراتژی قیمت گذاری محصولات بر جذب و حفظ مشتری 45) میزان حذف رقبا با کاهش قیمت محصولات سبز 46)میزان تشویق شرکت به تامین کنندگان / فروشندگان و عوامل / نمایندگان را برای بر عهده گیری مسئولیت زیست محیطی
9)ترویج سبز
47)میزان جذب مشتری با ارائه تبلیغات برای محصولات سبز 48) میزان تبلیغات شرکت برای اطلاع رسانی به مشتریان خود در مورد محصولات سبز 49)میزان برگزاری کلاس های اموزشی برای کارکنان در راستای اهداف زیست محیطی 50)میزان یاداوری شرکت در تبلیغات خود به مشتریان برای گرایش به محصولات سبز 51)میزان تبلیغات شرکت دراستفاده از محصولات سبز برای مشتریان 10)توزیع سبز
52)میزان مفید بودن توزیع مناسب محصول در کسب رضایت مشتریان برای خرید محصولات سبز 53)میزان تلاش شرکت برای به دست اوردن اطلاعاتی در مورد تغییر در فن آوری در کمک محیط زیست
منبع : داده های پژوهش
3-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در پژوهش حاضر، پس از جمع آوری پرسشنامه ها، سؤالات کد گذاری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (که مختص آزمون های آماری در علوم اجتماعی است) انجام گرفت. در سطح تجزیه و تحلیل داده های توصیفی، از جداول توزیع فراوانی، درصدی، استخراج نمودارهای صوری داده ها) و مقایسه های توصیفی استفاده شده است؛ و در سطح تجزیه و تحلیل داده های استنباطی، به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها، بررسی فرضیه ها، پیدا کردن رو ابط معنادار و اثبات یا رد آنها و پاسخ به سؤالات تحقیق، از آزمون خی دو (x2) یا کای اسکوئر، درجه ی آزادی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه:
در پژوهش حاضر، پس از جمع آوری پرسشنامه ها، سؤالات کد گذاری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار( SPSS )که مختص آزمون های آماری در علوم اجتماعی است انجام گرفت. در سطح تجزیه و تحلیل داده های توصیفی، از جداول توزیع فراوانی، درصدی، استخراج نمودارهای صوری داده ها و مقایسه های توصیفی استفاده شده است؛ و در سطح تجزیه و تحلیل داده های استنباطی، به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها، بررسی فرضیه ها، پیدا کردن روابط معنادار و اثبات یا رد آنها و پاسخ به سؤالات تحقیق، از آزمون خی دو (x2) یا کای اسکوئر، درجه ی آزادی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. جدول3-3- توزیع فراوانی منابع فیزیکی شرکت
مولفه ها
نمونه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1) میزان مفید بودن منابع فیزیکی
(امکانات زیر ساختی)
فراوانی
23
15
56
18
50
1)
درصد
15
9
29
13
32
2) میزان موفقیت مدیران و کارکنان در به کار]]>