پایان نامه ارشد حقوق : انقلاب اسلامی ایران

ملاحظه می شود که قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی تا حد زیادی به موضوع جرایم مربوطه به صوت و به ویژه تصویر که موجب خدشه دار شدن عفت و اخلاق عمومی میشود، توجه داشته و نسبت به این اعمال ضمانت اجرای کیفری قائل شده است که با توجه به موقعیت زمانی و رژیم سیاسی حاکم بر آن زمان، قابل تحسین است.
مبحث پنجم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر بعد از انقلاب اسلامی
انقلاب یعنی تغییر دادن وضعیت حاکم و موجود و ایجاد یک وضعیت اجتماعی جدید، این تغییر وضعیت ممکن است علل مادی یا به علت احساسات ملی و وطن دوستی یا به علل ارزشی و معنوی باشد.
انقلاب اسلامی ایران همچنانکه از نام مقدس آن آشکار است یک انقلاب ارزشی و معنوی بود و هست این انقلاب بدنبال شروع و گسترش اعتراضات مردمی به از بین رفتن ارزشهای مقدس دینی و انسانی بوقوع پیوسته و بالاخره در بهمن ماه سال 1357 باعث تغییر رژیم سیاسی و حاکمیت ارزشها گردیده است.
بدنبال این تغییر و تحول عمیق در زندگی فردی و اجتماعی مردم قوانین کیفری نیز بتدریج دچار تغییر و تحول گردید و تغییرات در نظام کیفری ایران گاه بحدی بود که برخی اعمالی را که در نظام قبلی جرم نبود جرم بحساب آمد و شاید بتوان ادعا کرد که بیشترین این تحولات مربوط به جرایم اخلاقی می گردید که جرایم مربوط به صوت و تصویر را نیز شامل می گردد. از طرف دیگر با توجه به اینکه انقلاب ایران ماهیت دینی داشته یعنی اسلامی بود در نتیجه قوانین و مقررات اسلامی به هر گونه ابتذال و فرهنگ فساد و برهنگی مخالف بود و همین امر باعث فروپاشی کانون کلوپها و مراکز فساد و فحشا گردید. پیگیری برای اجرای احکام اسلامی و تغییر در هنجارهای مغایر با فرهنگ اسلامی از جمله اهداف عمده ی انقلاب اسلامی بوده بطوریکه علمای اسلامی ترویج فرهنگ منحط غربی را جایز ندانسته و اعتقاد به این امر داشتند که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس و مبنای اسلامی تعیین گردد.
مهمترین اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در لیست مبارزه با جرایم صوتی و تصویری که در جهت رعایت حریم عفاف و احترام به اخلاق عمومی شکل مبارزه قانونی به خود گرفت عبارتند از:
1-قانون مجازات اسلامی، بخش تغییرات، مصوب 1362
2-قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373
3-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1372
4-قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
5-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386
ماده 640 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 که در واقع بازنویسی ماده 104 قانون تعزیرات 1362 می باشد، مقرراتی راجع به آن دسته از اعمالی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند، از جمله نقاشی، تصاویر، فیلم، نوار سینما و … پیش بینی نموده است.
مطابق بند یک این ماده که اشعار می دارد:
«هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگهدارد. به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا یک یارد و مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
مطابق ماده 3 قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1372، که اشعار می دارد:
«عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز، اعم از اینکه عوامل مذکور مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد و یا بدون مجوز باشند، با توجه به محتوای محصول علاوه بر ابطال مجوز، به مجازات مندرج در بندها و تبصره های ماده فوق الذکر محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که در بعضی از قوانین جزایی وضع شده بعد از انقلاب اسلامی، در یک یا چند ماده به جرایم مربوط به صوت و تصویر نیز اشاره شده است.
در ماده 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 آمده است:
«انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.»
همچنین ماده 3 قانون نحوه ی حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره) مصوب 1369 مقرر می دارد:
«هر کس از روی سوء نیت آثار تقلبی و یا تصویر یا مجسمه یا فیلم یا نوار ساخته شده از حضرت امام را توزیع یا در مرئی و منظر عمومی قرار دهد، به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و یا تا 35 تا 74 ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.»
جرم مذکور در این ماده نیز یکی از مصادیق توزیع آثار منافی عفت و اخلاق عمومی را بیان می کند و به دلیل اهمیت آن در ماده جداگانه ای پیش بینی شده است و از عموم ماده 640 قانون مجازات اسلامی خارج است.
در ادامه باید افزود که بر اساس طرح و اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 هر شخص حقوقی و حقیقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود و اعم از جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و یا تعویض نوار با محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که بدانیم با توجه به اینکه قانون سمعی و بصری مصوب 1372 به نحو شایسته ای جامع و کامل نبود و جای سوء استفاده برای بسیاری از افراد با توجه به امکانات رسانه ای نوین دانست لذا با توجه به اخبار متعدد مبنی بر توزیع و تکثیر فیلم های خصوصی و یا مستهجن در چند سال گذشته و پدید آمدن نوعی نگرانی در بین شهروندان و خانواده ها خلاء احساس شد که این خلاء را قانون گذار باید بنحوی پر می کرد. همچنین در قانون سال 72 هیچ اشاره ای به مفسد فی الارض نشده بود اما در قانون جدید سال 1386 این مسئله نیز مورد توجه قرار گرفت.


«بر اساس ماده 190 قانون مجازات اسلامی، مجازات مفسد فی الارض یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است و تعیین نوع مجازات در اختیار قاضی است.»
در سال 78 رأی وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور صادر شد مبنی بر اینکه طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 729 همان قانون تمام قوانین مغایر با آن ملغی شد، نگهداری، طراحی، نصب، نقاشی، نوار سینمایی و ویدئویی و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند اگر به منظور تجارت و توزیع باشد حرام است و صرف نگهداری وسایل مذکور در صورتی که تعداد آن مورد برای امر تجارت و توزیع نباشد، از شمول ماده 640 خارج و فاقد جنبه ی جزایی است. این رأی وحدت رویه در واقع قانون سال 72 را بلا اثر نمود یعنی اعلام داشت که صرف نگهداری آثار یاد شده جرم نیست اما با توجه به قانون جدید و تأکید آن بر ماده موجود در قانون سال 72 مبنی بر جرم بودن نگهداری این آثار، در واقع رأی وحدت رویه سال 78 بلا اثر شده و قانون جدید ملاک صدور رأی قرار گرفته است در پایان باید ابراز گردد که این قانون در یک بررسی کلی به نظر می رسد قانون جامع و کاملی بوده و مجازاتها متناسب به نظر می رسند اما باید دید در مقام اجرا چه صورتی به خود خواهد گرفت. با وجود تمام این قوانین و مقررات، طبق قانون اساسی حریم خصوصی اشخاص باید حفظ شود و لذا مجریان این قانون و ضابطان نباید حریم خصوصی افراد را در مقام اجرا مورد تعرض قرار دهند مگر با حکم قضایی که این امر نیز در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. این موارد از جمله مهمترین مقررات قانونی بوده اند که بعد از انقلاب اسلامی در مورد جرایم سمعی و بصری تصویب و اجرا شده اند که در ادامه مفصلاً به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
سخن محقق (نتیجه گیری)
همانطور که می دانیم بدنبال نیازهای موجود در جامعه و افزایش روز افزون جرایم و به وجود آمدن شیوه های مختلف ایجاد جرم می بایست در هر مدت زمانی با توجه به نیاز جامعه قانونگذار دست به جرم انگاری بزند تا بدین طریق بتواند با روشهای نوین جرایم به مبارزه بنشیند و عاملان آنها را به جزای اعمال خویش برساند. همان طور که سیر تکاملی قوانین در رابطه با موضوع را مشاهده نموده ایم قانونگذار هر دوره بهتر از دوره قبل این جرایم را مورد کانون توجه قرار داده و تمامی سعی خویش را برای جلوگیری و مجازات آنها نموده است.
نتیجه گیری کلی از بخش
از آنچه که در پیش در مورد معنای صوت حرام که همانا غناء نامیده می شود بیان گردید معلوم می گردد که در بین لغت شناسان در مورد معنای دقیق این کلمه اختلاف نظر وجود دارد که این امری بدیهی است چرا که اختلاف نظر در مورد این گونه مسائل همیشه وجود داشته و عقاید و نظرات هر شخص جای خود محترم است ولی اینکه کدام تعریف از صوت و تصویر غیر مجاز بهترین و کاملترین تعریف است باید به درستی آن را مورد نقد و بررسی قرار داد تا تعریفی که با اصول اعتقادی جامعه و هماهنگ با آن است را دریافت داشت. در قانون مبارزه با اشخاصی که … مصوب 1386 بدرستی ارکان اینگونه جرایم را مورد توجه قرار داده و تعریف دقیق و صحیحی را بیان داشته است هر چند در قانون 1372 نیز این گونه جرایم مد نظر قانونگذار قرار گرفته ولی در پاره ای از موارد قانون مذکور کاستی هایی داشته است که در قانون مصوب 1386 آن نقایص برطرف گردیده است.
همانطور که می دانیم اعمالی می تواند جرایم صوتی و یا تصویری باشد که بر ضد اخلاق حسنه و یا عقاید عامه مردم باشد در بخشی که گذشت این نکته به درستی مورد توجه قرار گرفته است و سابقه قوانین موجود چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی بیان گردیده است تا بدین طریق در درک هر چه بهتر اینگونه جرایم و سیر تکاملی قانونگذاری آن مشخص گردد. قانونگذار در هر دوره زمانی تمام سعی و تلاش خویش را به کار بسته تا هر چه بهتر بتواند قانونی را تصویب نماید که با ارزشهای اسلامی منطبق باشد و سرانجام این تلاش تصویب قانون سال 1386 جرایم سمعی و بصری بوده که البته هنوز نیز در پاره ای از موارد احتیاج به تغییر دارد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بخش دوم
ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری
(صوتی و تصویری)
هر جرم برای خویش از سه رکن تشکیل شده است: 1-رکن قانونی2-رکن مادی 3-رکن معنوی . ذکر این نکته ضروری است که در صورت جمع بودن هر سه رکن در یک عمل آن عمل جرم محسوب می شود به عنوان نمونه عمل خودکشی چون در هیچ یک از مواد قانونی عنوان جرم ندارد بنابراین حتی شخصی که بخواهد اقدام به شروع این عمل نماید، شروع به جرم نیز تحقق نمی یابد و قابل مجازات نخواهد بود.
ارکان یک جرم باید به درستی و کامل مورد بررسی قرار گیرد تا حدود هر قانون مشخص شود و از تفسیرهای مختلف آن جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال قانونگذار در قانون سال 1386 جرایم سمعی و بصری مجازات بیشتر و کمتر از ده نسخه که عمده تلقی می شود را بیان داشته ولی در مورد خود ده نسخه از مجازات چیزی نگفته است که این خود باعث تفاسیر متعدد در این مورد گردیده که جای اشکال است. مضاف بر آن به خاطر عجین بودن این گونه از جرایم با اخلاق و فرهنگ عمومی حساسیت عامه مردم نسبت به آن بیشتر بوده و مردم به دنبال قواعدی هستند که بهتر بتواند به ارزشها و عقاید آنها احترام بگذارد. لذا قانونگذار باید با بررسی و تفحص بهترین قانون را تصویر و ارکان آن را مشخص نماید تا بدین طریق ارضاء خاطر عامه را به دست آورد.
فصل اول: رکن قانونی
همانطور که در بحث قبلی بیان شد یکی از ارکان جرم، رکن قانونی آن می باشد. قانونگذار برخی از اعمال را جرم محسوب و برای ارتکاب آنها مجازات در نظر می گیرد و اشخاصی که آن فعل یا ترک فعل غیر قانونی را انجام دهند مرتکب جرم گردیده، مجازات می شوند. یکی از اساسی ترین اصول حقوقی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد این اصل به ما می فهماند که تا عملی از نظر قانونگذار به عنوان جرم ذکر نشود ارتکاب آن مجازاتی در بر نخواهد داشت. بر اساس این اصل مجازاتها نیز باید قانونی بوده و در قانون حدود آن مشخص شده باشد و اجرای مجازات بیش از مقدار ذکر شده در قانون با این اصل منافات دارد. قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» نیز مؤید همین مطلب می باشد. قبیح است شخص را مجازات کنیم در صورتی که از قبل آن عمل را به عنوان عمل غیر قانونی ابراز نکرده باشیم.
مبحث اول: مبانی جرم انگاری
علت و دلیل وضع و تصویب هر قانون و مواد مندرج در آن را مبانی آن قانون می گویند. معمولاً علت وضع مواد قانونی در متن ماده مشاهده نمیشود، قانونگذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروز جرایم منکراتی با اتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال و رفتارها از جمله جرایم مربوط به صوت و تصویر، سعی در حفظ عفت و اخلاق در جامعه را دارد. طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چارچوب موازین اسلامی باشد. بنابراین، این امر باعث شده که قانونگذار در قوانین سابق بازنگری نماید. اهداف عام جرم انگاری را می توان در چهار موضوع:
1-اصلاح و تربیت افراد جامعه 2-تأمین و جبران ضرر و زیان که به مجنی علیه وارد شده است.
3-جلوگیری از اخلال در نظم عمومی 4-اجرای عدالت که در همه جرایم وجود دارد، برشمرد و هدف خاص جرم انگاری جرایم صوتی و تصویری در حیطه منافیات عفت و اخلاق عمومی را عبارت از تحکیم و تقویت مبانی، مکتب، تفکر و جهان بینی اسلامی عنوان نمود.
به اهداف فوق میتوان حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی را اضافه نمود. در بحث پیرامون جرم انگاری، نمی توان نقش عرف و تفکر حاکم بر آحاد جامعه را نادیده گرفت. ضمن رعایت اصول و موازین اسلامی، در جرم اعلام نمودن اعمال منافی عفت و اخلاق باید این امر را نیز در نظر گرفت که، چنانچه اعمال و رفتاری در گذشته مورد نکوهش بوده ولی در اثر گذشت زمان و تحول عقاید و افکار، قبح خود را از دست داده، نمی بایست همچنان مصرانه به جرم و قابل مجازات بودن آن رفتار اعتقاد داشت. قانون گذار نیز در این راستا، اقدام به جرم انگاری در رابطه با اعمال و اشیایی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید، نموده و برای این گونه اعمال خصیصه مجرمانه قائل شده است. یکی از مهم ترین این مقررات، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 و ماده 640 قانون مجازات اسلامی می باشد که به تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد 213 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1352 ، ماده 104 قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1362 و ماده 640 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375
1-در ماده 213 مکرر سابق «فیلم سینما» به عنوان یکی از اشیائی که ممکن است عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند اشاره شده بود ولی در ماده 104 قانون مجازات اسلامی عبارت «فیلم یا نوار سینما» اضافه شد که دلیل آنرا نیز می توان پیشرفت صنعت و گسترش سریع صنایع تصویری از جمله ویدئو و تلویزیون دانست.
2-شرایط سنی 18 سال به بالا و صنایع مستظرفه مصرحه در ماده 213 مکرر قانون مجازات عمومی سابق در ماده 104 قانون تعذیرات 1362 حذف و علاوه بر مقاصد علمی ، عبارت مصلحت حلال عقلانی ذکر شده است.
3-در ماده 213 مکرر سابق، عبارت «منتشر نماید» پس از عبارت «شخصاً یا بوسیله دیگری وارد یا صادر کند» بیان شده است، در حالیکه همین عبارت در ماده 104 قانون تعذیرات به]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *