تحقیق و پایان نامه

هنجارگریزی کلامی در اشعار سهراب سپهری- قسمت ۳

۳-۹- انواع هنجارشکنی در حجم سبز ۹۵
۳-۹-۱- تشخیص در حجم سبز ۹۵
۳-۹-۲- ترکیب های تازه در حجم سبز ۹۷
۳-۹-۳- حسامیزی در حجم سبز ۹۹
۳-۹-۴- سایر هنجارگریزی ها ۱۰۰
۳-۱۰- انواع هنجار شکنی در « ما هیچ ، ما نگاه» ۱۰۲
۳-۱۰-۱- تشخیص ۱۰۲
۳-۱۰-۲- ترکیب های تازه ۱۰۲
۳-۱۰-۳- سایر هنجارگریزی ها ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۰۶
منابع و مآخذ ۱۰۷
چکیده انگلیسی II
چکیده
این پژوهش به بررسی هنجار گریزی در اشعار سهراب سپهری می پردازد.نگارنده در آغاز به تبیین ویژگیها و سبک شعری سهراب سپهری در چهار حوزه عادت ستیزی، آشنایی زدایی، برجسته سازی و هنجار گریزی در مقوله های معنایی، واژگانی و زمانی می پردازد.سپس به استخراج مصادیق عینی عادت ستیزی و هنجار شکنی در اشعار سهراب پرداخته که از آن میان هنجار شکنی مشتمل بر بررسی و تحلیل شش مقوله ی تشخیص، تصاویز متناقض نما، ترکیب های تازه، تصاویر و معانی تازه، حسامیزی و سایر هنجار گریزی ها در هشت مجموعه شعری هشت کتاب سپهری با نام های مرگ رنگ، زندگی خواب ها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز و ما هیچ، ما نگاه می باشد.در روند پژوهش مشخص گردیده که بسامد کدام یک از مقوله های شش گانه مذکور بیشتر بوده و کدام یک کمتر و به تبع از میزان بسامد انواع هنجار شکنی در هشت کتاب به میزان جایگاه و اهمیت نوعی خاص از انواع هنجار شکنی در شعر سهراب سپهری پی برده ایم.
کلید واژه ها:آشنایی زدایی، هنجارگریزی، برجسته سازی، سهراب سپهری
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
یکی از رویکردهای گوناگون امروزه به آثار ادبی ، همزمان متن و محتوا را در نظر می گیرد و از افراط و تفریط های پیروان فرمالیسم و محتواگرایان دوری می جوید. کسانی چون باختین و گلدمن ، شیوه تحقیقاتی خود را بر چنین رویکردی بنیان نهاده بودند. در این رویکرد اعتقاد بر این است که میان محتوای اثر و جهان بینی نهفته در آن با متن اثر، رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. بررسی شعر سپهری می تواند گواهی بر درستی چنین رویکردی باشد؛ چرا که می توان میان اندیشه عادت ستیزی سپهری و زبان هنجارگریزش ارتباط برقرار کرد.
آشنایی زدایی به معنای نو کردن و غریبه کردن آن چه آشنا و شناخته است ، یکی از تکنیک های ادبی است که اولین بار در مکتب شکل گرایان روسی مطرح شد. شاعر یا هنرمند با استفاده از این تکنیک غبار عادت و تکرار را از واقعیات ملموس زندگی که بصورت تکراری و مبتذل در زبان ادبی مطرح می شوند می زداید و از این رهگذر تصاویر نوینی می آفریند که سبب ایجاد برجستگی در کلام و جلب توجه مخاطب می شود. این تکنیک در واقع در خدمت احیای علم ادبیات است. سهراب سپهری جزو آن دسته از شاعرانی است که در آثارش به این تکنیک دست یافته است. وی در تفسیر طبیعت و جهان هستی تصاویر نوینی را از رهگذر علوم ادبی و با حاکمیت این تکنیک ادبی ارائه می کند و حیات تازه ای را در رگ تشبیهات و ترکیبات تکراری و خسته کننده ای که ویژگی شعریت و ماندگاری را از کلام گرفته بودند جاری می کند. این پژوهش به بررسی جنبه های مختلف هنجارگریزی در اشعار سهراب سپهری می پردازد.
۱-۲- بیان مسأله
در متون خلاق ادبی گفته اند : سبک ادبی براثر عدول از هنجارهای عادی کلام تحقق می یابد. یعنی روابط کلام در محور همنشینی یعنی توالی و ترتیب کلام،ارتباط هر واژه با واژه پس و پیش خود،از نظم معمولی خارج می شود و قدرت پیش بینی خواننده در طی قرائت کلام برای حدسِ کلمات بعدی به صفر می رسد. چنان که شاعر(=شاملو) می گوید : « می خواهم خوابِ اقاقیاها را بمیرم» که مقتضای ظاهر و انتظار خواننده این است که شاعر بجای بمیرم ، ببینم گفته باشد. امّا استعاره تبعیه یا فورگراندینگ (برجسته سازی) بمیرم ، تخیّل مندرج در کلام را صد چندان کرده است. بجا نیاوردن انتظار خواننده که در زبان شناسی تحت عنوان : redundancy از آن بحث می شود به کلام تازگی می دهد و توجه خواننده را از طریق مکث در روانی به خود جلب می کند.
درجه انحراف از هنجار ممکن است کم یا زیاد باشد. در این مصراع سهراب سپهری « چای را خوردیم روی سبزه زار میز » اگر سبزه زار را به باغ نسبت می دادیم یا با آن صفتِ «دور» را می آوردیم ، از هنجار عادی کلام خارج نمی شدیم. امّا اگر سبزه زار را – که باید سبز باشد- زرد بخوانیم یا آن را به سفره میز (رومیزی) تشبیه کنیم- چنان که شاعر کرده است- مرتکب هنجارهای غیر متعارفی شده ایم. بنابر مرسوم سبک شناسان انگاره های متعارف این مصراع سپهری که پس از واژه ی «سبزه زار» می توان جایگزین کرد عبارتند از : « باغ ، دور ، سبز ، خوب ، صاف» و انگاره های غیر متعارف عبارتند از : « زرد ، وهم ، ذهن ، میز ، باد و شعر.» این پژوهش برآنست تا به تبیین و تحلیل هنجارگریزی و انگاره های غیر متعارف در اشعار سهراب سپهری بپردازد.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-تبیین انواع هنجارگریزی معنایی اعم از تشخیص،تصاویر متناقض نما ،حسامیزی و هنجارگریزی زمانی.
۲ -تبیین مصادیق عینی عادت ستیزی در اشعار سهراب سپهری.
۳-تبیین بسامد هر یک از انواع هنجارگریزی در اشعار سهراب سپهری.
۱-۴- فرضیه های تحقیق
الف-احتمال دارد که عادت ستیزی سهراب سپهری در هنجارگریزی کلامش تأثیر گذاشته باشد.
ب-احتمال دارد که در میان انواع هنجارگریزی معنایی سهراب سپهری از صنعت تشخیص بیشتر از سایر صنایع بهره برده باشد.
ج-احتمال دارد هنجارگریزی واژگانی در اشعار سهراب نمود چندانی نیافته باشد.
د-احتمال دارد هنجارگریزی زمانی در اشعار سهراب بسامد اندکی داشته باشد.
۱-۵-سؤال تحقیق
کدام یک از هنجارگریزی های کلامی بیشتر در شعر سهراب انعکاس یافته و دلیل آن چیست؟
۱-۶-روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ، مبتنی بر روش تحلیل نتایج حاصله از مطالعات کتابخانه ای و شامل مراحل زیر است :
۱-شناسایی منابع و مدارک موجود
۲-فیش برداری و گردآوری اطلاعات مورد نیاز
۳-طراحی سؤالات پژوهش
۴-جستجوی فرضیه های مبتنی بر سؤالات
۵-توصیف ، تفسیر و تبیین داده ها
۶-مقایسه و تحلیل

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...