منبع پایان نامه درباره شکل۴-، گویاتر، (۴-۱۰)، تیتانیا

دانلود پایان نامه

گیرد.

شکل۴- ۸- استفاده از ترکیب نانوکامپوزیت در فرآیند فوتوکاتالیستی]۲۳[

این سبب نیاز به انرژی کمتر در حین استفاده از ترکیب نانو کامپوزیتی و سهولت در به کار گیری نور مرئی در این فرآیند می شود]۲۳[. شکل (۴-۱۰) نیز به نحوی گویاتر موضوع مورد بحث را بیان می دارد.

شکل۴- ۹- فعال شدن تیتانیا با کاتالیستی دیگر در نور

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، old,، diagram، years.

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید