منبع پایان نامه درباره درشرایط، دهد]۶[.، رامشخص، چشمپوشی

دانلود پایان نامه

اسیدی و بازی بودن بسیار مهم بوده و در بیشتر موارد غیر قابل چشمپوشی است دلایلی ازجمله دلایل زیر می تواند تأثیر این عامل رامشخص سازد: اولاً تغییرات pH محلول باعث تغییر در بار سطحی کاتالیست و به تبع آن جابجایی در پتانسیل واکنش کاتالیست می باشد و در نتیجه آن نرخ واکنش را تغییر می دهد]۶[. درشرایط اسیدی و بازی سطح کاتالیست براساس

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید