منبع پایان نامه درباره تیتانیا، ۹/۶، نوعc، است]

دانلود پایان نامه

بوده و این خود عملی مزاحم بر سر راه بوده است] ۷[.
ثالثاً میتوان جداسازی فنول را به pHzpc ذرات نانویی مورد استفاده نسبت داد. این عبارت که به نقطه ایزوالکتریک نیز معروف است به ترتیب برای روی اکسید ۹ و برای تیتانیا ۹/۶ میباشد و چون در کاتالیست نوعc که نوع بهینه برای جداسازی است مقدار بیشتر از این دو نوع کاتالیست وجود دارند.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع Std.، the، and، SFG

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید