منبع پایان نامه درباره تیتانیا، آنگستروم، روی(?Zn?^(2+))،، ۷۴

دانلود پایان نامه

دهد که این را می توان به علت حضور مقادیر بیشتر روی اکسید دانست. زیرا در حضور این ماده و هنگامی که تیتانیا وجود دارد خاصیت فوتوکاتالیستی تقویت میشود زیرا شعاع یونی روی(?Zn?^(2+))، ۷۴ آنگستروم و بسیار مشابه شعاع یونی تیتانیم(?Ti?^(4+)) در ساختار تیتانیا بوده واین باعث عدم درهمپیچیدگی ساختار آن شده و موجبات پایداری ساختار آن را در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد ، اقدا، ،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید