منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دانلود پایان نامه

کاهش غلظت محلول اولیه فنول میزان جداسازی کم شده اما به طور کامل متوقف نمیشود. قابل توجه است که در زمان های بالاتر از ۵۰۰ دقیقه به علت صرف بیش از حد انرژی ادامه کار توصیه نمیشود زیرا ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست]۱۵[.

شکل۴- ۷- بهینه سازی زمان در نور مرئی

۴-۱-۳-۴-۲- زمان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید