منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دانلود پایان نامه

مرئی نیز در زیر آمده است. آنچه که از مقایسه میزان کارایی این کاتالیستها در نور مرئی و نور فرابنفش بر میآید این است که در نور فرابنفش به علت تأمین انرژی بیشتر جداسازی بیشتری صورت می گیرد]۸[. ولی به علت هزینه بشتر و نیز خطرات ناشی از استفاده آن توصیه میشود کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

شکل۴- ۳- بهینه سازی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه واکنشگر، هیپوکلریت، ۴-۱-۱-، ژلاتینی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید