منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

دانلود پایان نامه

می شود]۶[. ثانیاً در اثر واکنش بین یونهای هیدروکسید و حفره های مثبت رادیکالهای هیدروکسیل شکل میگیرد. حفرههای مثبت عمدتاً در شرایط با pHکم عامل اصلی اکسیداسیون می باشند این در حالی است که رادیکالهای هیدروکسیل در محیطهای بازی و خنثی غالب هستند. گرچه نیروی دافعه میان یونهای هیدرکسیل و بارهای سطحی منفی کاتالیست در شرایط بازی زیاد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، نوع دوستی، وجدان کاری

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید