منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

دانلود پایان نامه

مثبت و در محیطهای بازی منفی باقی میماند. گزارش شده است که سطح تیتانیا در محیطهای با pH کمتر بالاترین اکسیداسیون را دارد ولی حضور بیش از حد پروتون در محیط سرعت واکنش را میکاهد. تیتانیا اگر دارای بار سطحی مثبت باشد به عنوان یک اسید لوئیس قوی عمل می کند و ترکیبات آلی منفی به عنوان باز لوئیس عمل کرده و براحتی بر سطح مثبت کاتالیست جذب

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه فلوکا۱۰۳، مرک۱۰۲، ، سلولز،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید