منبع پایان نامه درباره الکتریک، ]۱۲، ، .[

دانلود پایان نامه

شود. در عوض این افزایش به سود یون های کربنات بوده که براحتی می توانند یونهای هیدروکسیل را به خود جذب کرده و از این راه سبب کاهش جداسازی شوند
]۱۲ .[ بنابرآنچه که در اینجا بیان شد بیشترین جداسازی در pH حدود ۵ انجام میشود زیرا از یک سو بارهای سطحی کاتالیست مثبت است چون پایین تر از نقطه ایزو الکتریک قرار دارند و از دیگر سو رسیدن

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید