منبع پایان نامه درباره افزایشpH، رسوخ، (pHzpc)،

دانلود پایان نامه

بنابراین زیر این نقطه (pHzpc) بار سطحی آنها مثبت بوده و در pH های بالاتر بار سطحی منفی میباشد. همانگونه که پیش از این نیز بیان شد بار منفی سطحی سبب تقویت نیروی دافعه کولونی شده و جداسازی را بسیار کاهش می دهد، زیرا با افزایشpH میزان یونهای هیدروکسیل نیز رو به فزونی رفته و مانع رسوخ اشعه فرابنفش و یا نور مرئی به سطح کاتالیست می

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه متغیره،، جدانمودن، قادربه، راداشته

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید