منبع تحقیق با موضوع of، respondents، level.، (۴.۲)

دانلود پایان نامه

participants were at M.A 85.3% and just 14.7% of whom were at Ph.D level. The information presented in table 4.5 is displayed visually as a graph in figure 4.2.
Graph (4.2) distribution of respondents by educational level.

۴.۴.۳. Distribution of respondents according to age
Table

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید