منبع تحقیق با موضوع of، old,، diagram، years.

دانلود پایان نامه

۲۴ years old, age 48.4 percent are between 25 to 29 years old, between 30 to 34 years of age are 17.9 , 7.4 percent between 35 to 39, 3.2% between 40 to 44 years and 5.3 percent were older than 45 years. The diagram below shows the distribution.
Graph (4.3) distribution of respondents by age.

۴.۵.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردمصرف کننده، مواد محرک، تجانس

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید