منبع تحقیق با موضوع of، distribution، respondents، the

دانلود پایان نامه

were males and 60% were females. The graph below shows the distribution.
Graph (4.1) distribution of respondents by gender

۴.۴.۲. Frequency distribution of respondents by education level
Table (4.5) which also shows the absolute, relative and valid frequency
Percent distribution of respondents according to

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید