منبع تحقیق با موضوع Frequency، frequency، Valid، Relative

دانلود پایان نامه

(۴.۶) Frequency distribution of respondents by age
Cumulative frequency percent
Valid frequency percent
Relative Frequency percent
Absolute Frequency

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، متغیر مستقل، رگرسیون

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید