منبع تحقیق با موضوع Frequency، ۱۴.۷، ۱۰۰.۰، of

دانلود پایان نامه

educational level
Table (4.5) Frequency distribution of respondents by educational level. .
Valid frequency percent
Relative Frequency percent
Absolute Frequency percent

۸۵.۳
۸۵.۳
۸۱
Masters
۱۴.۷
۱۴.۷
۱۴
PhD
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
۹۵
Total

Table (4.5) reports that a large proportion of the

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره TiOH+، واکنشها، ۴-۲، تیتانیا

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید