منبع تحقیق با موضوع ۱۷.۹، ۴۸.۴، ۷.۴، ۳.۲

دانلود پایان نامه

percent

۱۷.۹
۱۷.۹
۱۷.۹
۱۷
۲۰-۲۴
۳.۶۶
۴۸.۴
۴۸.۴
۴۶
۲۵-۲۹
۸۴.۲
۱۷.۹
۱۷.۹
۱۷
۳۰-۳۴
۶.۹۱
۷.۴
۷.۴
۷
۳۵-۳۹
۷.۹۴
۳.۲
۳.۲
۳
۴۰-۴۴
۱۰۰
۳.۵
۳.۵
۵
۴۵-up
—-
۱۰۰
۱۰۰
۹۵
total

The table above shows the distribution of respondents with regard to age. As can be seen, 17.9 percent between 20 and

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایسوره بقره، اعلان جنگ

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید