منبع تحقیق با موضوع ۱۰۰.۰، ۱۸.۹، ۴.۲، and

دانلود پایان نامه

high
۳۲.۶
۲۹.۵
۲۹.۵
۲۸
High
۷۶.۸
۴۴.۲
۴۴.۲
۴۲
Intermediate
۹۵.۸
۱۸.۹
۱۸.۹
۱۸
Low
۱۰۰.۰
۴.۲
۴.۲
۴
Too low
—-
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
۹۵
Total

Based on the above table, only 3.2 percent of the respondents have been too highly familiar with rhetoric and systemic Functional Grammar and in high, intermediate,

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، واکنشگر، محلول‌ها، ۳-۲-۱-۱-

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید