منابع پایان نامه درمورد e=ceil(np*rand(1));، d=ceil(np*rand(1));، ، A(:,ii)=ip(:,c);

دانلود پایان نامه

c=ceil(np*rand(1));
end
A=zeros(3,np);
for ii=1:np-1
if F(1,b)F(1,c)
A(:,ii)=ip(:,b);
else
A(:,ii)=ip(:,c);
end
d=ceil(np*rand(1));
e=ceil(np*rand(1));
while d==e
d=ceil(np*rand(1));
e=ceil(np*rand(1));

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، the، Sum، Squares

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید