منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، دلتوئیدمیانی، (۸۳/۲۵±۶/۶۲)، (۹۹/۶۷±۴/۷۹)

دانلود پایان نامه

این تفاوت بین عضله فوقخاری با دلتوئید میانی (sig=0/002) و ذوزنقه فوقانی ( Sig=0/00) معنا دار بود و همچنین بین عضله ذوزنقه فوقانی با ذوزنقه میانی (Sig=0/026) هم معنا دار بود.
به طوری که کمترین فعالیت مربوط به عضله فوقخاری (۸۳/۲۵±۶/۶۲) و بیشترین فعالیت مربوط به عضله دلتوئیدمیانی (۹۹/۶۷±۴/۷۹) است.
در نتیجه فرض چهارم تایید

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه‌ای، بار،، فلزی،، نشده‌ای

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید