منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

مقدار RMS معنی دار بود این موید این مطلب است که این عضله در صفحه فرونتال زاویه ۹۰ درجه شدت فعالیت بزرگتری دارد همچنین با توجه به فرضیات چهارم که عضله دلتوئید میانی در صفحه فرونتال زاویه ۹۰ درجه نسبت به سایر عضلات فعالیت بیشتری دارد.
میتوان نتیجه گرفت عضله دلتوئید میانی در صفحه فرونتال زاویه ۹۰ درجه را میتوان از سایر عضلات تفکیک

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره مییابد، (۴-۱۰)، ،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید