منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

بود.

نمودار۴-۶- نسبت فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی

با توجه به جداول ۴-۱ تا ۴-۴- مشاهده میکنید که شدت فعالیت عضله را فوقخاری در زاویه صفر درجه در هر سه صفحه تقریبا یکسان است اما نسبت فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی در صفحه اسکپشن زاویه صفر درجه در مقایسه با صفحات دیگر و زوایای مختلف بیشترین مقدار را

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، حدتشخیص، Yb، پیشنهاد۲۵۰

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید