منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلتوئید، ساجیتال، فرونتال،، نمودار۴-۹-

دانلود پایان نامه

(Sig=0/001 و F=16/381) معنی دار و این اختلاف برای عضله دلتوئید میانی بین صفحه فرونتال و ساجیتال (sig=0/01) و بین صفحه اسکپشن و ساجیتال (sig=0/02) معنادار بود.
درنتیجه فرض پنجم تایید شد. نمودار زیر این مطلب را تایید میکند.

نمودار۴-۹- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه و زوایای مختلف

در صفحه فرونتال،

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه nm?، غلظتی، ۵۶۵، ۴-۳-

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید