منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، الگوی حرکتی

دانلود پایان نامه

تفاوت معنا داری نداشت.
تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در نسبت RMS عضله فوقخاری به عضله دلتوئید (F=27/74 و Sig=0/00) معنی دار بود. یعنی الگوی حرکتی در زوایای متلف باهم متفاوت است
تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی (با سه سطح) در زاویه حرکتی (با چهار سطح) در نسبت RMS عضله فوقخاری به عضله دلتوئید (F=8/67و Sig=0/009) معنا دار

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ۱۰۰.۰، ۱۸.۹، ۴.۲، and

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید