منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

بیشتری را دارد تایید میشود اما فعالیت این عضله فوقخاری در زاویه ۹۰ درجه بیشتر از زاویه ۳۰ درجه است. برای اینکه بهترین وضعیت این عضله را مشخص کنیم نسبت فعالیت عضله فوخاری به عضله دلتوئید محاسبه شد که نتایج زیر به دست آمد:
تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی (با سه سطح) در نسبت RMS عضله فوقخاری به عضله دلتوئید (F=1/43 و Sig=0/28) باهم

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه Pb، Mixture، Hg،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید