منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله دلتوئید میانی معنی دار بود (Sig=0/00 و F=35/750)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۷۴/۳۳±۱۴/۹۲) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۲۴/۹۲±۱۰/۹۹) است.
فرض ششم تایید میشود.
درنتیجه با توجه به فرضیه پنجم تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی و تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی در

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید