منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله دلتوئید میانی معنی دار بود (Sig=0/00 و F=3/547).
به طوری که بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۹۹/۶۷±۴/۷۹) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۲۳/۴۲±۷/۰۳) است.

نمودار۴-۱۰- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال

در صفحه

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه اسپکتروفتومتری، ، زیاد،، بالا،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید