منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

میانی بین صفحه فرونتال و اسکپشن (sig=0/006) معنا دار بود..
تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی (با سه سطح) در زوایه ۶۰ درجه (Sig=0/01و F=7/658) معنی دار و این اختلاف برای عضله دلتوئید میانی بین صفحه فرونتال و ساجیتال (sig=0/029) و بین صفحه اسکپشن و ساجیتال (sig=0/007) معنادار بود.
تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی (با سه سطح) در زوایه ۹۰ درجه

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع within، ۱۰.۰%، ۱۰۰.۰%، .۰%

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید