منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

دارد.

تحلیل عاملی اثر RMS عضله (با هفت سطح) در صفحه اسکپشن زاویه صفر درجه معنی دار بود (Sig=0/044 وF=4/54 ) که این اختلاف برای عضله فوقخاری و دلتوئید میانی (sig=0/016) معنا دار بود.
به طوری که بیشترین فعالیت مربوط به عضله فوقخاری (۳۱/۴±۵/۵) و کمترین فعالیت مربوط به عضله دلتوئیدمیانی (۲۳/۵±۲/۶)است.

نمودار۴-۷-%RMS

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید