منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی

دانلود پایان نامه

کرد.

نمودار۴-۱۲-%RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت آبداکشن در صفحه ساجیتال

فصل پنجم

استنباط
و نتیجهگیری

۵-۱- مقدمه
هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات کمربند شانه در افراد سالم در حین حرکت آبداکشن در صفحات فرونتال، اسکپشن و ساجیتال در زوایای صفر، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه بود.
عموما اختلالات

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه‌ای، بار،، فلزی،، نشده‌ای

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید