منابع و ماخذ پایان نامه ×۰/۶، غشاها، غلظت۳-۱۰، واکنشگر،

دانلود پایان نامه

شده است.
همانگونه که دادههای بدست آمده نشان می دهند، با افزایش غلظت واکنشگر، میزان جذب نور توسط غشاء تهیه شده افزایش می یابد و از غلظت ۳-۱۰ ×۰/۶ مولار به بعد، شدت تغییرات جذب کم می شود، لذا در ادامه کار برای تهیه غشاها از غلظت۳-۱۰ ×۰/۶ مولار به عنوان غلظت بهینه استفاده شد.
اگر از محلول اشباع لیگاند استفاده شود،

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید