منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۱۲، گیری،pH، تثبیت۲۰،

دانلود پایان نامه

تثبیت۲۰ دقیقه به عنوان زمان تثبیت بهینه برای حسگری سرب و جیوه استفاده شد.

شکل ۴-۲- اثر زمان تثبیت واکنشگر بر پاسخ حسگر

۴-۱-۳- اثر pH در اندازهگیری همزمان سرب و جیوه
به منظور بررسی اثر pH در اندازه گیری،pH 1-12 برای محیط واکنش برای اندازه گیری سرب و جیوه به صورت جداگانه انجام و بهترین

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، and، Grammar، Functional

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید