منابع و ماخذ پایان نامه گرفتند،، میدهند،، بنابراین،، مییابد.

دانلود پایان نامه

گرفتند، پس از گذشت زمان مذکور، غشاها با آب دوبار تقطیر کاملا شسته شدند و پس از خشک شدن ، جذب آنها در طول موج ۵۸۰ نانومتر ثبت شد.
نتایج بدست آمده در شکل (۴-۲) ارائه شده است. همانطور که نتایج نشان میدهند، بعد از ۲۰ دقیقه غشا ماکزیمم جذب را نشان میدهد و سپس این مقدار کاهش مییابد. بنابراین، در کلیه اندازه گیری های بعدی ، زمان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید