منابع و ماخذ پایان نامه همکارش، ۴-(۲-پیریدیلآزوررزورسین)، توریم(VI)، واکنشگر

دانلود پایان نامه

۴-(۲-پیریدیلآزوررزورسین) روی غشاء استیلسلولز برای تعیین یون جیوه ساختند.با حدتشخیص۵/۱ میکروگرم بر میلی لیتر جیوه بود.زمان پاسخ ۲۰ دقیقه برای این حسگر گزارش شده است [۷۰].
در سال ۲۰۰۶ صفوی و همکارش یک حسگر نوری برای اندازهگیری توریم(VI) در محلولهای آبی ساختند. این حسگر از از واکنشگر ۴-(پارا-نیتروفنیلآزو)-پیروکاتکول در درون

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع Std.، the، and، SFG

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید