منابع و ماخذ پایان نامه شکل۴-۵-، شکل۴-۶-، آنالیت،، سیگنالهای

دانلود پایان نامه

محلول آنالیت، سیگنالهای بدست آمده افزایش می یابند و بعد پاسخ بدست آمده تقریبا ثابت می شود. لذا در کلیه اندازه گیری های بعدی زمان پاسخ حسگر، ۲۰ ثانیه برای سرب و جیوه در نظر گرفته شد.

شکل۴-۵- اثر زمان تماس حسگر با محلول سرب

شکل۴-۶- اثر زمان تماس حسگر با محلول جیوه
۴-۲- منحنی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید