منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

دانلود پایان نامه

آمد.

۴-۴- بررسی تکرار پذیری در ساخت حسگرها
وجود شباهت ساختاری بین حسگرهایی که در یک دفعه۱۰۷ به همراه یکدیگر ساخته می شوندرا تکرارپذیری مینامند. جهت انجام این بررسی مطابق با شرایط بهینه بدست آمده، ۳ عدد حسگر ساخته شد و در هر مرحله پس از تهیه حسگرها، جذب آنها برای حسگر ثبت گردید. نتایج حاصل از این بررسی در جدول

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید