منابع و ماخذ پایان نامه بیرقی۱۰۱، ۶-۱۰×۰/۷، ]۷۳[.، ۲۰۱۱

دانلود پایان نامه

PVC.این سنسور در۳ pH= بهترین راندمان و محدوده ی خطی آن از۴-۱۰×۵/۴ تا ۶-۱۰×۶/۲ را در نظر می گیرد. حد تشخیص این روش ۶-۱۰×۱/۱ می باشد. زمان پاسخ حسگر ۳۵۰ ثانیه با غلظت ۶-۱۰×۰/۷ در نظر گرفته شد ]۷۳[.
در سال ۲۰۱۱ بیرقی۱۰۱ و همکاران برای اندازه گیری یون های برلیوم سنسور نوری تهیه کردند با استفاده از شناساگر( ۱و۸ دی هیدروکسی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ، ناحیه۰/۴-۲۵/۰، درجـــه،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید