منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، گالوسیانین، حجمی۱۰۰، میلیلیتری

دانلود پایان نامه

مورد استفاده ( گالوسیانین )۱۰۴ در شکل (۳-۱) نشان داده شده است.

شکل ۳-۱- شمایی از شکل ساختاری گالوسیانین

تهیه محلولهای استاندارد سرب و جیوه : محلول استاندارد مادر ppm 1000 سرب و جیوه از نمکهای جامد Pb (Cl) 2و Hg (Cl)2 در بالن حجمی۱۰۰ میلیلیتری با آب دوبار تقطیر تهیه شد. سایر محلولهای استاندارد در طول کار و با

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع Equality، of، Levene's، Variances

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید