منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، حدتشخیص، Yb، پیشنهاد۲۵۰

دانلود پایان نامه

آزمایشی که سیگنال حاصل از آن معادل با سیگنال شاهد به اضافه سه برابر انحراف استاندارد حاصل از اندازهگیری محلول شاهد میباشد :
YLOD = Y b + 3Sb
که در این رابطه Sb انحراف استاندارد وابسته به محلول شاهد و Yb سیگنال مربوط به این محلول میباشد. حدتشخیص اندازهگیری سرب و جیوه با استفاده از روش پیشنهاد۲۵۰ میکرو گرم بر لیتر بدست

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، همبستگی پیرسون، توزیع فراوانی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید