منابع و ماخذ پایان نامه ، ناحیه۰/۴-۲۵/۰، درجـــه،

دانلود پایان نامه

افزایش غلظت می باشد . بنابراین ، اندازه گیری سیگنال های جذبی در طول موج ماکزیمم کمپلکس ، یک معیار مناسب برای رسم منحنی کالیبراسیون در نظر گرفته شد و داده های لازم مطابق با آن بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده، منحنی درجـــه بندی مذکور در ناحیه۰/۴-۲۵/۰ میلی گرم بر لیتر سرب و جیوه خطی می باشند .

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه (۴-۵)، و(۴-۶)، بهینه،، ۷۰-۵

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید