منابع و ماخذ تحقیق رویکرد رفتاری

دردناک عمقی معمولاً علت جسمانی دارد. عفونت مهبلی مانند برفک یا تبخال، بیماری تخمدان یا آند ومتریوژ و سایر اختلالات لگنی، البته گاه کاهش (انگیختگی همراه است. هراس ممکن است بسیار اختصاصی باشد مانند تنفر از دست زدن به احلیل یا منی شوهر یا تعمیم یافته، چون تنفر از پیش نوازی های جنسی . هراس جنسی الزاماً مانع لذت بردن از دیگر فعالیت های جنسی نمی‌شود؛ اما در مواردی، انگیختگی جنسی را کاملاً متوقف می‌سازد.
هراسهای جنسی بعضاً با یک تجربه آسیب زای پیش، مانند تجاوز جنسی یا زنا با محارم در ارتباط قرار می‌گیرد.
ب- مشکلات جنسی در مردان :
مشکلات جنسی در مردان در طبقه بندی هاتن (1985) عبارت‌اند از :
1- کاهش میل جنسی :
کاهش میل جنسی درمردان یکی از مشکلات جنسی شایع است.
(کاهلن 1977 و 1979) ؛ و در غالب موارد باعث اختلال جنسی دیگر ناکنش و ری نعوظ می‌شود. (هاتن 1985) وقتی کاهش میل جنسی یک مشکل اولیه باشد احتمال وجود یک عامل عضوی افزایش می یابد به کاهش میل جنسی ثانوی در مردان نیز همچون حاصل مشکلات رابطه‌ای بین زن و شوهر است، اگرچه افسردگی و بیماریهای جسمانی هم از علل شناخته‌شده هستند.

2- ناکنش وری نعوظ:
ناکنش وری نعوظ (ناتوانی جنسی) : یعنی ناتوانی کامل یا دشواری نعوظ که در دو مرحله فرد را با مشکل مواجه می‌سازد : مرحلۀ تشکیل نعوظ و مرحلۀ تداوم نعوظ.
ناکنش وری نعوظ از شایع ترین اختلالات جنسی مردان است (اسپکتروکرمی 1995، هاتن، 1985) میانگین سن مردانی که دچار ناتوانی جنسی می‌شوند بیش از میانگین سنی مردان است که از دیگر اختلالات جنسی رنج می برند . کنش وری نعوظ در برابر عوامل روان‌شناختی مخصوصاً (اضطراب، اختلالات هیجانی) و اثرات جانبی داروها به شدت آسیب پذیر است.
ناکنش وری نعوظ اولیه مطلق نسبتاً نادر است و معمولاً اساس جسمانی دارد، حتی اگر تشکیل نعوظ ناقص امکان پذیر باشد (واگنروگرین،1981).
ناکنش وری نعوظ نخستین، اگر موقعیتی باشد، یعنی وضعیتی که تشکیل نعوظ در تنهایی امکان پذیر است اما در خصوص همسر مشکل، باید محض تلاش برای ادخال فرو نشیند، معمولاً اساس روان‌شناختی دارد.
3- زود انزالی:
تعریف دقیق این وضعیت بالینی به منزلۀ یک ناکنش وری جنسی، دشوار است. رسیدن به اوج لذت جنسی پیش از تکمیل فعالیت جنسی رضایتبخش برای زوجین و ارگاسم فوری از مشخصه های اصلی این اختلال است.
اما معیار سرعت و فوریت چیست ؟مفاهیم «زمان» و «کنترل» ارادی یعنی به تاخیر انداختن انزال تا رسیدن شر یک جنسی به مرحله ارگاسم، بحث انگیز و مبهم هستند. (کاپلن، 1979، ص 35)
میزان مداخله این شکل در فعالیت و لذت جنسی زوجین معیاری است مناسب.برای مثال، انزال پیوسته پیش از ادخال یا بلافاصله پس از ادخال قطعاً با اختلال زود انزال مطابقت می‌کند. در حالی که ارگاسم سریع، گهگاهی مشکل محسوب نمی‌شود، همانند ناکنش وری نعوظ، زود انزال می‌شوند، مطلق و یا موقعیتی و اولیه و یا ثانوی باشد.
4- دیر انزالی:
ناتوانی در انزال و تجربۀ ارگاسم و به رغم تحریکات جنسی فراوان، مشخص کننده این اختلال نسبتاً نادر است (داو، 1981، مستر زوحانین، 1970، ص 89).
تکامل بالینی دیر انزال تشخیص داده شده است : دیر انزال کامل، در این حالت فرد در همه موقعیتها و آمیزش، استمناء و خواب، با مشکل مواجه می‌شود. دیر انزالی ناقص، در این وضعیت انزال ضمن آمیزش جنسی مختل می‌شود. در حالیکه در موقعیتهای دیگر بهنجار است. سخت انزال یا انزال دشوار، در این حالت انزال مستلزم تحریکات جنسی گسترده وار بسیار طولانی است.
ناتوانی در انزال پس گستر (درون ریز) متمایز می‌شود چرا که در حالت دوم مشخص ارگاسم را تجربه می‌کند اما منی به درون مثانه می ریزد. این وضعیت معمولاً تحت تأثیر عوامل جسمانی مانند برداشتن پروستات، دیابت و یا داروهای چون آرامبخش های قوی بوجود می‌آید.
5- درد انزالی (انزال دردناک):
انزال دردناک معمولاً تحت تأثیر عفونت مجرای ادرار، کیسه های منی غده پروستات، یا مثانه بوجود می‌آید. احساس سوزش در احلیل پس از انزال، نشانه اختصاصی این اختلال است. در مواردی مردان کاملاً سالم گزارش می دهند پس از انزال تماس ناحیه حشفه بسیار دردناک است. این درد به دلیل حساسیت پذیری بیش از حد حشفه پس از انزال است (کاپن، 1979، ص 58).
انزال دردناک و درد پس از انزال رابا اسپاسم عضلات میانه و راهی به دلیل اضطراب مرد نسبت به انزال مرتبط می دانند.
6- ادخال دردناک:
ادخال دردناک یا درد حین آمیزش در مردها بسیار نادر، است (بنگریت، 1989، ص 31) و معمولاً علت جسمانی دارد، مانند عفونت موضعی یا پارگی حشفه.
7- هراس جنسی:
مردها به ندرت از تنفر نسبت به جنبه‌های خاص رفتار جنسی رنج می برند، هراس جنسی بیشتر به‌صورت جزء مهم از ناکنش وری دیگر ظاهر می‌شود. برای مثال، در ناکنش وری نعوظ تنفر جنسی نسبت به تحریک جنسی شدید شریک جنسی یا به لیزی مهبلی دیده شده است.

2-7- بهداشت و درمان روابط زناشویی
غالب مشکلات جنسی چند عامل هستند (کرور جونز 1992، ص 34- هاتن، 1980، ص50).
تکامل مجموعه ای از عوامل، شامل خصیصه های فردی و کیفیت رابطۀ زوجین نقش تعیین کننده دارند. به‌طورکلی عوامل تعیین کننده مشکلات جنسی به دو دسته روان‌شناختی و جسمانی تقسیم می‌شوند. در اینجا با تعدادی از تعیین کننده های روان‌شناختی مشکلات جنسی آشنا می شویم.
الف – جهل جنسی:
فقدان دانش جنسی یا اطلاعات نادرست دربارۀ مسائل جنسی با افزایش آسیب پذیری فرد، زمینۀ پیدایش ناکنش وری جنسی می‌شود (بنگرفت، 1989- ریلبرگل، 1987- مسترز وجانسن، 1970- هاتن، 1985) مردان جوان با تصوری نادرست از قدرت مهار انزال و این باور که هیجان بسیار طولانی تر از آن است که واقعاً هست، نسبت به سرعت رسیدن به اوج لذت جنسی بسیار نگران و مضطرب می‌شوند، وضعیتی که به ایجاد و استقرار مشکلات نعوظ و انزال کمک می‌کند. فقدان دانش جنسی و اندیشه های نادرست در زنان هم به ترس از آمیزش جنسی منجر می‌شود، مانند این تصور که آمیزش جنسی الزاماً دردناک است، وضعیتی که زمینه ساز دشواریهای واقعی می‌شود.
درگروههای فرهنگی خاص، وجود بعضی باورها می‌تواند به دشواریهایی در سازش جنسی منجر شود. برای مثال اگر زن جایگاه کلیتوریس را نداند و یا اساساً از علت آن بی اطلاع باشد، در مقابل ناکنش وری ارگاسمی آسیب پذیر خواهد بود. جهل جنسی مشابه از سوی مرد نیز، به ناکنش وری جنسی زن دامن می زند. دانش جنسی نسبت به جنس مخالف هم غالباً ضعیف و نادرست است.
ب – اضطراب عملی:
اضطراب عملی، نگرانی وسواس شخصی در مورد در کفایت اجرایی عملیات جنسی، یکی از نیرومندترین تعیین کننده های ناکنش وری های جنسی است. تأثیر اضطراب عملی، بیش از دیگر اختلالات جنسی در ناکنش وری نعوظ، انزال زودرس و اختلالات ارگاسمی قابل مشاهده است.
مردی که از ناکنش وری نعوظ رنج می‌برد، درهر نوبت از عملیات جنسی بیش از هر چیز نگران است که آیا قادر به تشکیل نعوظ خواهد بود یا نه؟ و در صورت تشکیل نعوظ آیا می‌تواند آن را به پا نگهدارد تا آمیزش جنسی صورت پذیرد و همسرش را ارضاء نماید. اضطراب این افراد در آستانه ادخال، یعنی دقیقاً زمانی که بیشترین نیاز به نگهداری نعوظ احساس می‌شود، افزایش می یابد. جریان فزایندۀ اضطراب عملی، تجربه ناکنش وری نعوظ را ادامه می‌دهد و موضع شخص را در برابر مشکل تضعیف می‌کند.
پویای اضطراب عملی در مورد زنی که با مشکل تجربۀ ارگاسم مواجه است، فرآیندی مشابه دارد. افکاری چون، اگر زود ارگاسم نشوم، شوهرم خسته می‌شود، از من زده می‌شود، به غرورش برمی‌خورد و …. ذهنش را مشغول و آرامشش را مختل می کند و بدینسان به اضطرابش می افزاید. باوجود چنین افکاری و متقابلاً تقاضاهای فزایندۀ مرد از زن در رسیدن به ارگاسم به‌منظور ارضای نیاز به‌موقعیت‌های اجرایی خود، پدیدۀ بالینی تظاهر به ارگاسم از سوی زن توجیه می‌شود.
بنابراین اضطراب عملی با نگرانی و وسواس و نیاز نابهنجار شخص، نسبت به اجرای موفق عملیات جنسی یا ارضای شریک جنسی بدون در نظر گرفتن لذت و ارضای شخصی مطابقت می‌کند.
ج- مشکلات رابطه‌ای :
کیفیت رابطه‌ای : کیفیت رابطۀ زوجین خاستگاه بسیاری از ناکنش وری های جنسی است (گردوریدلی، 1990-وری، 1992) . مشکلات رابطه‌ای، فراوانترین علل ناکنش وریهای جنسی برآورد شده است (هاتن، 1985، ص 45) . دشواریهای جنسی به سادگی در ضمن یک رابطۀ زناشویی هست و لرزان پدیدار می‌شود. این مشکلات با سلطه گری (جنگ قدرت)، حسادت، تنبیه، ترس، از بی وفایی و تعارض های مداوم درزمینهٔ های دیگر زندگی همبستگی دارد. (هارپین و گمبیل، 1997). متقابلاً مشکل جنسی و رابطه‌ای به رویکرد درمانگری سیستمی نزدیک می شویم و بر اهمیت مفهوم علیت چرخه ای تاکید می کنیم. در تعادل دائم دو عنصر یک سیستم، اعمال یک عضو، علت اعمال عضو دیگر محسوب می‌شود و بالعکس. در سلسله پیوست تعامل زوجین، اسناد مشکل خاصی به یک عضو سیستم، بی معنا و اختصاصی سرزنش، به عضو دیگر، مثبت است. درمانگر در جستجوی الگوهای تعامل زوجین به درمان رابطه همسان و همزمان، با درمان کنش وری جنسی اقدام می‌کند. رابطۀ جنسی به منزلۀ مینیاتور1 رابطۀ عمومی است. وجود جو دائمی خشم و عصبانیت بین زوجین فرصتهای شیرین و رمانتیک2 را سلب کرده، مجالــی بـــرای تحریک هـــوس جنســــی وبــــرقراری رابطۀ جنســـی نــمی‌ماند (بشارت،1377).
میزان اعتماد زوجین نسبت به هم نیز تاثیری بر روابط جنسی دارد. هر عاملی که احساس اعتمادبه‌نفس را تضعیف کند، انگیزش جنسی را به تحلیل می‌برد. فزون حمایتگری و وابستگی بین زوجین هم از خصیصه های رابطه‌ای مشکل زا است. در این وضعیت، رابطۀ زوجین بیشتر به رابطۀ «پدر، مادر – فرزندی» یا «پرستار – بیمار» شبیه است و هر نوع ارتباط جنسی به منزلۀ شکستن نوعی کاپو، به حساب می‌آید (بشارت، 1377، ص 28).
چنین الگوهایی معمولاً در بیماران روانی و همسرانشان مشاهده می‌شود. برای مثال، کاهش میل جنسی بیمار افسرده با اصرار همسرش، به اجتناب از سکس به‌عنوان حمایت از بیمار، عیناً منعکس می‌شود. فراسوی این واقعیت بالینی و مشکل ارتباطی، در حقیقت هر دو ممکن است نیاز به یک زندگی جنسی بهنجارتر را احساس کنند، اما هیچ یک قادر نیستند در این مورد بحث کنند (همان منبع، 1377، ص 38).
یکی دیگر از مشکلات ارتباطی همین دشواری گفتگو دربارۀ سکس است. زوجین قادر نیستند دربارۀ موضوعات جنسی ارتباط برقرار کنند تا بر سر اهداف و انتظارات شان از یک رابطۀ جنسی به تفاهم برسند. پدیدۀ ازدواجهای بدون زفاف، نمونه ای از این نوع مشکلات است. یکی از مشخصه های تکاملی این زوجها که ردپای آن در مشکل ارتباطی نیز مشاهده می‌شود این است که هم زن و هم مرد در ابراز عواطفشان بازداری شده اند و از ایجاد، یا تجریه هر نوع ناراحتی یا اختلال در وضع کنونی، رابطه جداً پرهیز می‌کنند.
در چارچوب این مشکل خاص از تعامل، زوجین برای دخول تلاش نمی‌کنند و رابطه بدون زفاف ادامه می یابد (همان منبع، 1377، ص 59).
د- مشکلات جسمانی:
نقش عوامل جسمانی مانند بارگی طولانی، دیابت، پیری، آسیبهای عصب شناختی، داروها و … در ایجاد مشکلات جنسی به تحقیق ثابت شده است (بنکرفت، 1989، ص 56).
(کولونی، مسترزوجانسن، 1979) یک علت جسمانی مستقیماً مسئول شکل جنسی است، اما غالباً تأثیر روان‌شناختی وضعیت موجود، مانند احساس بیماری یا ناتوان پنداری، متغیر واسطه ای تعیین کننده است. درعین‌حال تشخیص دقیق و رد علل جسمانی بیش از آنکه یک شکل جنسی رو انزاد تلقی می‌شود در بعضی موارد یک ضرورت است.
ازنظر تاریخی، چندین رویکرد روان‌شناختی بر منظور درمان مشکلات جنسی مطرح هستند که ما در اینجا فقط به تشریح یکی از آن‌ها یعنی رویکرد رفتاری اکتفا می کنیم :
سکس درمانی : رفتاری به منزلۀ درمان منتخب مشکلات جنسی در کلینیکهای معتبر جهان طی دهۀ گذشته کارایی و موفقیت خود را تثبیت کرده است (گیلان، 1987، ص 19).
اندیشه های نخستین سکس درمان رفتاری را می‌توان در تحقیقات اولیه، در آفریقای جنوبی ردیابی کرد. گر چه کارولپه به‌عنوان مبدع رفتار درمانی جدید بیشتر درزمینهی هراسها و دیگر اختلالات نوروزی بوده است. رفتار درمانی، ناکنش وریهای جنسی نیز گزارش شده است. (ولپه، 1958) تأثیر قطع اضطراب بر مشکلات جنسی را تشخیص داده و کاهش اضطراب را به‌عنوان عضو کلیدی در شیوه درمانی اش برای این دسته از مشکلات به کار برد.
اصل همکاری زوجین در دمان، ضرورت حذف فشار برای اجرای عملیات جنسی و استفاده از فعالیت‌های تدریجی که درنهایت بر آمیزش جنسی ختم می‌شوند، ارکان اصلی رویکرد ولپه بودند.
این سه اصل به منزلۀ سه عنصر اصلی سکس درمانی جدید می‌باشند. ولپه مواردی از ناکنش وری نعوظ و زودانزالی را ذکر می‌کند که این تکنیک ها را با موفقیت برای درمان آن‌ها به کار برده است.
اما در فرهنگ جدید سکس درمانی، عمیقاً اعتقاد بر این است که تکنیکهای سکس درمانی، رفتاری حاصل تلاشهای ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسن، (1970) هستند.
عناصر اصلی رویکرد سکس درمانی رفتاری مشترک به این شرح خلاصه می‌شود:
1- درمان مشکل به‌عنوان مشکل مشترک زوجین : این تکنیک نگرانی و احساس گناه همسران را کاهش می‌دهد و بر نیاز مشترک زوجین، به بازآموزی چگونگی روابط جنسی تاکید می‌کند.
2- کاهش اضطراب : تحریم تلاش برای آمیزش جنسی با مکانیسم حذف فشار اجرای عملیات جنسی، اضطراب را کاهش می‌دهد. آرامش آموزی (آرامش تنش زدایی) به‌عنوان یک تکنیک کمکی به کار می‌رود.
3- تعیین تکالیف و ماموریتهای جنسی برای انجام در خانه، شامل ملامسه، نوازشگری و ….
دو مرحلۀ اصلی این تکالیف عبارت‌اند از :درحس گذاری غیرتناسلی و درحس گذاری تناسلی
تماس با اعضای تناسلی و پستانها در مرحله اول ممنوع است و در مرحلۀ دوم آموزش مجاز آموزش شیوۀ درست داد و ستد لذت بین زوجین بدون اضطراب یا فشار تقاضای عملیات جنسی، هدف این تکالیف است. جهت حرکت این تمرینها از تعاملهای کمتر به سوی تعاملهای بیشتر جنسی، تعیین می‌شود.
4- آموزش دانش جنسی به زوجین، شامل کالبد شناسی اندام جنسی، فیزیولوژی انجام جنسی، وضعیتهای جماعی و …
5- کمک به زوجین به‌منظور توسعه مهارتهای ارتباط جنسی .
6- کاربرد تکنیکهای درمانی خاص بر ناکنش وری های جنسی معین.
بندهای یک تا پنج مجموعه تکنیک های عمومی درمان اند و معمولاً در همۀ موارد مشکلات جنسی توصیه می‌شوند. بند 6 گسترۀ وسیعی از مداخلات درمانی خاص را بر حسب ناکنش وری های جنسی معین پیشنهاد می‌کند. این مرحلۀ اختصاصی درمان، پس از انجام مرحلۀ عمومی در دستور کار قرار می‌گیرد. این مجموعه دو مرحله ای سکس درمانی، یک رویکرد رفتاری است.
زیرا هیچ تلاشی برای تغییر رفتارهای نشانه ای (نشانه های بیماری) بر اساس مفاهیم روان پویشی نمی‌شود و تکالیف رفتاری بخش

]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *