منابع مقاله درمورد رفتارهای شهروندی

ر استفاده شد. پرسشنامه‌های مورد استفاده همراه با شواهد روایی و پایایی آن‌ها ارائه شده است.

3-5-1 پرسشنامه رفتارهای ضدتولید
این پرسشنامه بوسیله فاکس اسپکتور (2002)، طراحی و تدوین شده است و شامل رفتارهای ضدتولید معطوف به افراد و معطوف به سازمان می‌باشد که بر اساس اهداف و رفتارها طبقه‌بندی شده است. این پرسشنامه توسط مهداد و عارفین (2009) ترجمه و برای اولین بار در ایران بر روی آزمودنی‌های ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. فاکس و همکاران (2002)، آلفای کرونباخ بالایی را برای رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان و کارکنان به ترتیب 88/0، 96/0 گزارش نموده‌اند. همچنین اسپکتور و فاکس (2005) آلفای کرونباخ 84/0 به رفتارهای معطوف به سازمان و 85/0 به رفتارهای معطوف به کارکنان گزارش نموده‌اند. در ایران نیز مهداد و همکار (2009)، ضمن اجرای آن بر روی نمونه‌ی ایرانی آلفای کرونباخ را برای رفتارهای ضدتولید کلی، معطوف به کارکنان و معطوف به سازمان را به ترتیب 96/0، 91/0 گزارش نموده است. و روایی آن نیز به ترتیب 97/0، 96/0 و 91/0 گزارش شده است. پاسخ‌دهی به این ویژگی‌ها در قالب مقیاس لیکرتی 5 درجه‌ای (هرگز، یکبار در سال، یک تا دو بار در ماه، یک تا دو بار در هفته، هرروز) امکان‌پذیر است. این پرسشنامه، شامل 44 سؤال می‌باشد که از مجموعه سؤالات، 20 سؤال میل به رفتار ضدتولید نسبت به سازمان و 24 سؤال رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد را مورد سنجش قرار می‌دهد. حداقل نمرات برای رفتارهای ضدتولید کلی، رفتارهای ضدتولید نسبت به سازمان و رفتار ضدتولید نسبت به افراد به ترتیب 44-20-24 می‌باشد، درحالی‌که حداکثر نمرات به ترتیب 220-100-120 خواهد بود (مهداد و همکاران 2009). در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ برای رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان و معطوف به همکاران و رفتارهای ضدتولید کلی به ترتیب:89/0، 95/0 و 94/0 بدست آمد.
3-5-2 پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه NEO-FFI
این پرسشنامه توسط مک کرای و کوستا (1992) ساخته شده و توسط کنعانی و همکاران (1385) ترجمه و ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ به دست آمده در هر یک از خرده مقیاس‌ها به ترتیب 80/78، 67/0، 74/0، 87/0، 78/0 بوده و روایی آن برای روان‌رنجوری (79/0)، برون‌گرایی (71/0)، انعطاف‌پذیری (72/0)، سازگاری (71/0)، و مسئولیت‌پذیری (71/0) به دست آمده است. پرسشنامه برای هر عامل، 12 ویژگی وجود دارد که این ویژگی‌ها با توجه به دارا بودن بیش‌ترین بار عاملی در ارتباط با صفت مورد نظر انتخاب شده‌اند. پاسخ‌دهی به این ویژگی‌ها در قالب مقیاس لیکرتی 5 درجه‌ای (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً موافقم) امکان‌پذیر است این پرسشنامه شامل 60 سؤال می‌باشد و برای هر عامل 12 سؤال تعریف شده است. در ایران در مطالعات متعددی شواهد مربوط به روایی و پایایی آن در حد مطلوبی گزارش شده است. برای نمونه کیامهر (1381) و شکری، کدیور و دانشورپور (1386) برای این پرسشنامه، آلفای کرونباخ 56/0 تا 82/0 را گزارش نموده‌اند.

3-5-3 پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی
پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی بوسیله لی و آلن (2002)، تهیه و تدوین گردیده است. این پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به همکاران را اندازه‌گیری می‌کند؛ و از آزمودنی‌ها خواسته می‌شود که در یک مقیاس هفت درجه‌ای لیکرت میزان اشتغال خود به این رفتارها را نشان دهند. این پرسشنامه شامل 16 سؤال است که از مجموع سؤالات، سؤال‌های 8-1 آن رفتارهای معطوف به همکاران و 16-9 آن رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان را می‌سنجد. آلفای کرونباخ گزارش‌شده توسط لی و آلن (2002) برای رفتارهای شهروندی معطوف به کارکنان و رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان به ترتیب 83/0 و 77/0 می‌باشد. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران به وسیله مهداد و عارفین (2009) ترجمه و بر روی آزمودنی‌های ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. آلفای کرونباخ به دست آمده برای این پرسشنامه توسط مهداد و عارفین (2009) برای کل آزمودنی‌ها در رفتارهای شهروندی سازمانی کلی و رفتارهای شهروندی معطوف به کارکنان و رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان به ترتیب 93/0، 90/0 و 89/0 می‌باشد. در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ برای رفتارهای شهروندی معطوف به همکاران و معطوف به سازمان و رفتارهای شهروندی کل به ترتیب: 81/0، 852/0 و 89/0 به دست آمد؛ و روایی آن نیز 93/0، 88/0 و 90/0 گزارش شده است.

3-6 روش اجرا
با توجه به تهیه لیست کارکنان از کارگزینی روش گردآوری اطلاعات به صورت خودگزارش‌دهی و شامل جمع‌آوری پاسخ‌های ارائه‌شده به پرسشنامه‌های پژوهش بود. پژوهشگر ضمن توضیح در مورد اهمیت موضوع تحقیق از شرکت‌کنندگان تقاضا کرد که پرسشنامه‌ها را به درستی مطالعه نموده و به سؤالات آن پاسخ دهند. پژوهش‌گر با حضور خود به سؤالاتی که پیش آمد پاسخ داد و توضیحات لازم داده شد. جهت حفظ اطلاعات ارائه‌شده محقق شخصاً پرسشنامه‌ها را جمع‌آوری کرد و در نهایت یافته‌ها بصورت کلی ارائه شده‌اند.

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. که در سطح آمار توصیفی از میانگین، فراوانی و انحراف معیار برای توصیف شرایط موجود در نمونه تحقیق استفاده می‌شود و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش استفاده می‌گردد.
3-8 ملاحظات اخلاقی
پرسشنامه‌ها بدون نیاز به نام و نام‌خانوادگی بودند. بنابراین اطلاعات ارائه‌شده به صورت گروهی جمع شد و مشکلات شغلی برای کارکنان پیش نیامد.
قبل از ارائه پرسشنامه موافقت مسئولان سازمان کسب شد.
پرسشنامه‌ها را پژوهشگر شخصاً جمع‌آوری نموده تا کارکنان نگران مطالعه آن‌ها توسط سرپرستان نباشند.

فصل چهارم
نتایج
مقدمه
در این فصل، نتایج بررسی فرضیه‌های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان ارائه شده است.

4-1 یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش
رفتارهای ضدتولید
توزیع نمره مؤلفه‌های رفتارهای ضدتولید در جدول (4-1) نشان داده شده است. با توجه به جدول زیر، کمترین میانگین مربوط به رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد و بیش‌ترین آن رفتارهای ضدتولید سازمانی است.
جدول 4-1: آمار توصیفی مربوط به مؤلفه‌های رفتارهای ضدتولید
رفتارهای ضدتولید میانگین انحراف معیار کمترین بیش‌ترین
رفتارهای ضدتولید سازمانی 1.83 0.66 1 3.3
رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد 1.61 0.62 1 3.58

پنج عامل بزرگ شخصیت
میزان پنج عامل بزرگ شخصیت در جدول (4-2) نشان داده شده است. با توجه به جدول زیر، کمترین میانگین مربوط به برون‌گرایی و روان‌رنجوری و بیش‌ترین آن مربوط به مسئولیت‌پذیری است.
جدول 4-2: آمار توصیفی مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت
پنج عامل میانگین انحراف معیار کمترین بیش‌ترین
روان‌رنجوری 2.47 0.52 1.25 3.50
برون‌گرایی 2.46 0.64 1 3.92
انعطاف‌پذیری 2.62 0.48 1.58 3.67
سازگاری 2.70 0.35 1.67 3.5
مسئولیت‌پذیری 2.83 0.54 1.33 4.33

رفتار شهروندی سازمانی
میزان رفتار شهروندی سازمانی در جدول (4-3) نشان داده شده است. با توجه به جدول زیر، کمترین میانگین مربوط به رفتار معطوف به سازمان و بیش‌ترین آن مربوط به رفتار معطوف به همکاران است.

جدول 4-3: آمار توصیفی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی میانگین انحراف معیار کمترین بیش‌ترین
رفتار معطوف به همکاران 5.28 1.08 2.38 6.50
رفتار معطوف به سازمان 5.5 1.34 2.13 7

4-2 آزمون فرضیه‌ها
در جدول (4- 4) ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق ارائه شده است.
جدول(4-4): ماتریس همبستگی بین رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی

رفتار ضد تولید سازمان رفتار ضد تولید همکاران روان رنجوری برونگرایی انعطاف پذیری سازگاری مسئولیت پذیری رفتار شهروندی سازمان رفتار شهروندی همکاران
رفتار
ضدتولید سازمان اماره پیرسن 1 .822** .160 .276** .149 .184 .244* -.565** -.603**
سطح معناداری
.000 .119 .006 .147 .072 .017 .000 .000
تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
رفتار
ضدتولید همکاران اماره پیرسن .822** 1 .292** .525** .391** .286** .525** -.608** -.602**
سطح معناداری .000
.004 .000 .000 .005 .000 .000 .000
تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
روان رنجوری اماره پیرسن .160 .292** 1 .557** .716** .393** .444** -.187 -.148
سطح معناداری .119 .004
.000 .000 .000 .000 .068 .149
تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
برونگرایی اماره پیرسن .276** .525** .557** 1 .579** .390** .552** -.279** -.396**
سطح معناداری .006 .000 .000
.000 .000 .000 .006 .000
تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
انعطاف پذیری اماره پیرسن .149 .391** .716** .579** 1 .376** .603** -.174 -.272**
سطح معناداری .147 .000 .000 .000
.000 .000 .089 .007
تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
سازگاری اماره پیرسن .184 .286** .393** .390** .376** 1 .473** .011 .080
سطح معناداری .072 .005 .000 .000 .000
.000 .915 .437
تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
مسئولیت پذیری اماره پیرسن .244* .525** .444** .552** .603** .473** 1 -.265** -.261*
سطح معناداری .017 .000 .000 .000 .000 .000
.009 .010
تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
رفتار
شهروندی سازمان اماره پیرسن -.565** -.608** -.187 -.279** -.174 .011 -.265** 1 .628**
سطح معناداری .000 .000 .068 .006 .089 .915 .009
.000
تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
رفتار
شهروندی همکاران اماره پیرسن -.603** -.602** -.148 -.396** -.272** .080 -.261* .628** 1
سطح معناداری .000 .000 .149 .000 .007 .437 .010 .000

تعداد 96 96 96 96 96 96 96 96 96
* **

فرضیه اول: ابعاد پنج عامل بزرگ شخصیت می‌توانند رفتار ضدتولید معطوف به همکاران را پیش‌بینی نمایند.
جدول 4-4: مشخصه‌ های آماری رگرسیون
شاخص R R2
رگرسیون 59/0 35/0

جدول 4-5: خلاصه تحلیل واریانس
شاخص SS DF Mean Square F P
رگرسیون 13.487 5 2.697 10.092 05/0
باقیمانده 24.054 90 .267

کل 37.541 95

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول (4-5) از سطح معناداری چنین استنباط می‌شود که در این مدل بین متغیرهای پیش بین و ملاک رابطه معناداری وجود دارد و این ارتباط در سطح 05/0 معنادار می‌باشد یعنی بین پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتار ضدتولید معطوف به همکاران رابطه خطی وجود دارد و می‌توان رفتار ضدتولید معطوف به همکاران را با بهره گرفتن از پنج عامل بزرگ شخصیت پیش‌بینی کرد. (05/0 P<)
جدول 4-6: خلاصه جدول رگرسیون
شاخص B Beta T P
ضریب ثابت -.268
-.621 .536
روان‌رنجوری -.109 .364 -.716 .476
برون‌گرایی .357 .039 3.217 .002
انعطاف‌پذیری .051 .005 .282 .779
سازگاری .008 .339 .048 .962
مسئولیت‌پذیری .394 -.091 2.904 .005

آنالیز رگرسیون همزمان در جدول (4-6) نشان داده شده است. با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای روان رنجوری، انعطاف‌پذیری و سازگاری از سطح 05/0 بیشتر می‌باشد این ابعاد در پیش‌بینی رفتار ضدتولید معطوف به همکاران تأثیر معناداری ندارد. همچنین می‌توان از سایر ابعاد برای پیش‌بینی استفاده کرد.
(مسئولیت‌پذیری)394/0 + (برون‌گرایی) 357/0 = رفتار ضدتولید معطوف به همکاران
ضریب فوق نشان می‌دهد به ازای یک واحد تغییر در نمره برون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری به ترتیب 357/0 و 394/0 واحد به نمره رفتار ضدتولید معطوف به همکاران افزوده می‌شود
جدول 4-7: مشخصه‌ های آماری رگرسیون
متغیر R R2
روان رنجوری 37/0 14/0
برون گرایی 22/0 048/0
انعطاف پذیری 21/0 045/0
سازگاری 016/0 001/0
مسئولیت پذیری 076/0 006/0

جدول 4-8: خلاصه تحلیل واریانس
رگرسیون SS DF Mean Square F P
روان رنجوری 24/998 1 24/998 15/15 001/0
برون گرایی 73/340 1 73/340 76/4 032/0
انعطاف پذیری 72/320 1 72/320 47/7 037/0
سازگاری 85/1 1 85/1 025/0 87/0
مسئولیت پذیری 54/40 1 54/40 54/0 46/0

جدول 4-9: خلاصه جدول رگرسیون
شاخص B Beta T P
روان رنجوری 76/0- 37/0- 89/3- 001/0
برون گرایی 47/0- 22/0- 18/2- 032/0

]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *