منابع تحقیق با موضوع امنیت جهانی، اصل تساوی، حقوق بشر

3- حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است ودر پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنسیت ،زبان یا مذهب
4- بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول به اهداف مشترک معمول می دارند.
]]>