مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

هر دولت عضو متعهد می شود که از مواد ضد اغتشاش به عنوان یک روش جنگی استفاده ننماید.
ماده 2. تعاریف و معیارها
از نظر این کنوانسیون :
«سلاحهای شیمیایی» جمعاً یا به تنهایی عبارتند از :
مواد شیمیایی سمی و پیش سازهای آنها, به استثناء مواردی که برای اهداف ممنوع نشده به موجب این کنوانسیون در نظر گرفته شده مادامی که انواع و مقادیر آنها با چنین اهدافی مطابقت داشته باشند.
مهمات و ادوات که اختصاصاً جهت کشتار یا دیگر صدمات از طریق خواص سمی مواد شیمیایی سمی که در قسمت (أ) مشخص گردیده طراحی گردیده اند در نتیجه کاربرد این مهمات و ادوات رها می شوند.
هر نوع تجهیزاتی که اختصاصاً برای استفاده مستقیم در ارتباط با کاربرد مهمات و ادوات مشخص شده در قسمت (ب) طراحی گردیده اند.
«مواد شیمیایی سمی» عبارتند از: هر نوع ماده شیمیایی که از طربق کنش شیمیایی در روند زندگی بتواند موجب مرگ, ناتوانی مویقت أی آسیب دایم انسانها یا حیوانات گردد. این امر شامل تمام مواد شیمیایی مزبور است، بدون درنظر گرفتن منشا و روش تولید آنها و بدون در نظر گرفتن اینکه آیا درتاسیسات, در مهمات یا در جای دیگری تولید می گردند. (به منظور اجرای این کنوانسیون, مواد شیمیایی سمی که مشمول اقدامات تایید گردیده اند در لیستهای ضمیمه مواد شیمیایی درج گردیده اند).
«پیش ساز» عبارتست از: هر نوع معرف شیمیایی که در هر مرحله از تولید ماده شیمیایی سمی به هر روشی به کاربرود. این شامل هرگونه جزء کلیدی یک سیستم دوگانه یا چند جزیی شیمیایی می شود. (به منظور اجرای این کنوانسیون، پیش سازهایی که مشمول اقدامات تایید گردیده اند در لیستهای ضمیمه مواد شیمیایی درج گردیده اند).
«جزء کلیدی سیستمهای دو یا چند جزیی شیمیایی » که از این به بعد «جزء کلیدی» نامیده می شود عبارتند از: پیش سازی که دارای مهمترین نقش در تعیین خواص سمی محصول نهایی بوده و به سرعت با سایر مواد شیمیایی در سیستمهای دو یا چند جزیی واکنش انجام می دهد.
«سلاحهای شیمایی قدیمی» عبارتند از:
سلاحهای شیمیایی که قبل از سال 1925 تولید شدند، یا
سلاحهای شیمیایی تولید شده بین سالهای 1925 و 1946 که به حدی فاسد شده باشند که دیگر نتوانند به عنوان سلاح شیمیایی قابل استفاده باشند.
«سلاح های شیمیایی رها شده» عبارتست از: سلاح های شیمیایی، از جمله سلاح های شیمیایی قدیمی، که توسط دولتی پس از اول ژانویه 1925، در سرزمین دولت دیگر، بدون رضایت آن به جا مانده است.
«ماده ضد اغتشاش» عبارتست از: هر ماده شیمیایی که در لیستها درج نگردیده و بتواند به سرعت در انسانها التهاب حسی یا تأثیرات اثرات ناتوان کننده جسمی ایجاد کند که با قطع استفاده از آن در مدت زمان کوتاهی این اثرات ناپدید شوند.
«تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی»:
یعنی هر تجهیزات به علاوه ساختمان محل استقرار چنین تجهیزاتی که در هر زمان بعد از اول ژانویه 1946 در موارد زیر طراحی، ساخته، یا مورد استفاده قرار گرفته اند:
به عنوان بخشی از مرحله تولید مواد شیمایی (مرحله نهایی تکنولوژیکی )، تجهیزات در حال کار هستند، چرخه مواد شامل موارد زیر است: هر ماده شیمیایی مندرج در لیست (1) پیوست مواد شیمیایی، یا هرماده شیمیایی دیگری که برای مقاصد غیر ممنوعه کنوانسیون در محدوده سرزمینی با قلمرو تحت صلاحیت یاکنترل یک دولت عضو مصرف بیش از یک تن در سال را نداشته، اما می تواند به منظور سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد؛ یا
برای پرسازی سلاحهای شیمایی، از جمله شامل پرکردن مواد شیمیایی جدول(1) که داخل مهمات، ابزارآلات و یا کانتینرهای ذخیره انبوه، پرسازی مواد شیمایی به داخل کانتینرهایی که قسمتی از مهمات یا ابزار آلات دو گانه را تشکیل داده، پرسازی مواد شیمیایی به داخل مهمات جنس شیمیایی که قسمتی از مهمات یا ابزارآلات ساده را تشکیل داده و پرسازی کانتینرها و مهمات جنس شیمیایی به داخل مهمات و ابزارآلات مربوطه را تشکیل می دهد.
به معنای زیر نمی باشد:
تأسیساتی که دارای ظرفیت تولید مواد شیمیایی مشخص شده در جزء اول قسمت (الف) به میزان کمتر از یک تن باشد.
هر تأسیساتی که در آن مواد شیمیایی مشخص شده در جزء اول قسمت (الف) به طور اجتناب ناپذیر به عنوان محصول جانبی فعالیتهای مربوط به اهداف ممنوع نشده در این کنوانسیون تولید شده یا می شوند، به گونه ای که آن مواد بیش از 3% کل محصول نباشد، این چنین تأسیساتی طبق ضمیمه اجرا و تأیید (که از این به بعد «ضمیمهتأیید» نامیده می شود) تابع اظهارنامه و بازرسی می شود، یا
تأسیسات منفرد و کوچک برای تولید مواد شیمیایی مندرج در جدول (1) برای مقاصد مجاز در این کنوانسیون موضع بخش(6) پیوست بازرسی وتحقیق.
«مقاصد غیر ممنوعه در کنوانسیون » عبارتنداز:
مقاصد صنعتی، کشاورزی، تحقیقاتی، طبی، دارویی یا سایر مقاصد صلح آمیز.
مقاصد حفاظتی، مشخصاً مقاصدی که مستقیماً به حفاظت در مقابل مواد شیمیایی سمی و حفاظت در مقابل سلاحهای شیمیایی مربوط می گردد.
مقاصد نظامی که به استفاده از سلاحهای شیمیایی ندارند و بر استفاده از خواص سمی مواد شیمیایی به عنوان یک روش جنگی متکی نیستند.
اعمال قانون از جمله مقاصد ضد اغتشاش داخلی.


«ظرفیت تولید» عبارتست از : استعداد کمی سالیانه برای ساخت یک ماده شیمیایی مشخص بر مبنای روند تکنولوژیکی که واقعاً مورد استفاده قرار گرفته یا، اگر روند هنوز عملیاتی نشده، برای استفاده در تأسیسات طراحی گردیده است. این استعداد ضرورتاً باید مساوی با ظرفیت اسمی باشد، یا ا گر هنوز ظرفیت اسمی قابل حصول نیست، برابر ظرفیت طراحی شده باشد، ظرفیت اسمی نتیجه تولید در بهترین شرایط با بالاترین مقدار برای تأسیسات تولیدی که با یک یا چند تولید آزمایشی نشان داده می شود، می باشد. ظرفیت طراحی شده عبارتست از ظرفیتی که به صورت نظری برای تولید محاسبه شده است.
«سازمان» عبارتست از سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی که طبق ماده 8 این کنوانسیون تشکیل می شود.
برای مقاصد ماده 6:
«تولید» یک ماده شیمیایی عبارتست از شکل گیری آن از طریق واکنش شیمیایی.
«فرآوری» یک ماده شیمیایی عبارتست از یک فرآیند فیزیکی، مثل تهیه، استخراج و تلخیص، به گونه ای که ماده شیمیایی به ماده شیمیایی دیگری تبدیل نشود.
«مصرف» یک ماده شیمیایی عبارتست از تبدیل آن به ماده شیمیایی دیگر از طریق یک واکنش شیمیایی.
ماده3. اظهارنامه ها
هر دولت عضو بایستی در مدت کمتر از سی روز پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای آن عضو اظهار نامه ها زیر را به سازمان کنوانسیون تسلیم نماید:
در مورد سلاحهای شیمیایی:
اظهار کند که آیا سلاح شیمیایی در تملک یا در اختیار دارد و یا هر نوع سلاح شیمیایی درهر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او قرار دارد.
محل دقیق، مقادیر کلی و جزئیات ذخایر سلاحهای شیمیایی که در اختیار و یا در مالکیت دارد، یا در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او هستند، طبق بندهای 1 الی 3 قسمت الف بخش 4 ضمیمه تأیید، به استثناء آن دسته از سلاحهای شیمیایی مربوط به جزء سوم را مشخص کند.
هر سلاح شیمیایی که در سرزمین خود در مالکیت یا در اختیار دولت دیگری است یا در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل دولت دیگری باشد را طبق بند4 قسمت الف بخش 4 ضمیمه تأیید گزارش کند.
اظهار کند آیا هرگونه سلاح شیمیایی از اول ژانویه 1946، انتقال یا دریافت مستقیم یا غیر مستقیم کرده و نقل و انتقالات چنین سلاحهایی را بر طبق بند 5 قسمت الف بخش 4 ضمیمه تأیید مشخص نماید.
طرح کلی انهدام سلاحهای شیمیایی را که در مالکیت یا در اختیار دارد یا در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او واقع شده است را بر طبق بند6 قسمتالف بخش 4 ضمیمه تأیید تهیه کند،
در مورد سلاحهای شیمیایی قدیمی و سلاحهای شیمیایی رها شده:
اظهار کند که آیا سلاحهای شیمیایی قدیمی در سرزمین خود دارد و کلیه اطلاعات موجود طبق بند 3 قسمت الف بخش 4 ضمیمه تأیید را تهیه نماید.
اظهار کند که آیا سلاحهای شیمیایی رها شده در سرزمین خود دارد و اطلاعات موجود طبق بند (8) قسمت الفبخش 4ضمیمه تأیید را تهیه نماید.
اظهار کند که آیا سلاح شیمیایی رها شده در سرزمین سایر دولتها را در تملک دارد و کلیه اطلاعات موجود طبق بند10 قسمت الف بخش 4ضمیمه تأیید را تهیه نماید.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در مورد تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی:
اظهار کند تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی که از اول ژانویه 1946 در مالکیت یا دراختیار یا واقع در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود داشته یا دارد
تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی که از اول ژانویه 1946 در مالکیت یا در اختیار یا در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل واقع بوده و یاهست طبق بند1 بخش 5 ضمیمه تأیید به استثناء تأسیساتی که به جزء سوم مربوط می گردد را مشخص کند.
هر تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی در سرزمین خود که در مالکیت یا در اختیار دولت دیگری بوده و یاهست و یا درهر مکانی درقلمرو تحت صلاحیت یا کنترل دولت دیگری که از اول ژانویه 1946 قرار گیرد و یا دارد را، بر طبق بند2 بخش 5ضمیمه تأیید گزارش کند.
انتقال یا دریافت مستقیم و یا غیر مستقیم هر تجهیزاتی برای تولید سلاحهای شیمیایی از اول ژانویه 1946 را اظهار کرده و انتقال و یا دریافت این تجهیزات را طبق بندهای 3 الی 5 بخش 5ضمیمه تأیید مشخص کند.
طرح کلی انهدام تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی تحت مالکیت یا در اختیار یا واقع در هر مکانی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل آن قرار دارد را طبق بند6 بخش 5 ضمیمه تأیید تهیه کند.
اقداماتی که قرار است برای تعطیل تاسیسات تولید سلاحهای شیمیایی تحت مالکیت یا در ا ختیار یا واقع در هر مکانی درقلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او اتخاذ شود را طبق قسمت خ بند 1بخش 5 ضمیمه تأیید مشخص کند.
طرح کلی تبدیل موقت تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی که در مالکیت یا دراختیار یا واقع در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او می باشد به تأسیسات انهدام سلاح های شیمیایی را طبق بند 7 بخش 5ضمیمه تأیید تهیه کند.
در مورد سایر تأسیسات: محل دقیق، ماهیت و حدود کلی فعالیتهای هر تاسیسات یا موسسه ای که در مالیکت یا در اختیار یا واقع در هرمکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل او از اول ژانویه بوده و عمدتاً برای توسعه سلاحهای شیمیایی طراحی، ساخته یا مورد استفاده قرار گرفته است را تعیین نماید. اینگونه اظهارنامه از جمله شامل آزمایشگاهها و محلهای آزمایش و ارزیابی نیز می شود.
در مورد عوامل کنترل اغتشاش: نام ماده شیمیایی، فرمول ساختاری و شماره ثبت هر ماده شیمیایی در صورت وجود که جهت مقاصد اغتشاش در اختیار دارد مشخص نماید. این اظهار نامه بایستی در کمتر از سی روز پس از هر تغییر به تاریخ روز تنظیم شود.
مقررات مربوطه این ماده و مقررات مندرج در بخش 4 ضمیمه تأیید، برحسب نظر دولت عضو در مورد سلاحهای شیمیایی که قبل از اول ژانویه 1977 در زیر خاک دفن شده اند و همچنان مدفون مانده یا قبل از اول ژانویه 1985 در دریا انداخته شده اند به کار برده نمی شود.
ماده4. سلاحهای شیمیایی
مقررات این ماده و مشروح روشهای اجرای آن در موردکل سلاحهای شیمیایی که یک دولت عضو در مالکیت یا در اختیار یا واقع در هر مکانی در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود دارد اعمال می گردد، به استثناء سلاحهای شیمیایی قدیمی و سلاحهای شیمایی رها شده که برای آنها قسمت ب بند 5 ضمیمه تأیید بکار برده می شود.
مشروح روشهای اجرای این ماده در ضمیمه تأیید بیان گردیده است.
کلیه محلهای که در آن سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1، انبار یا منهدم می شوند مشمول تأیید منظم از طریق بارزسی در محل و نظارت و مراقبت با دستگاههای موجود در محل طبق قسمت ب بخش 4ضمیمه تأیید, خواهند بود.
هر دولت عضو، بلافاصله بعد از ارسال اظهار نامه طبق قسمت الف بند 1 ماده 3، دستیابی به سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 11را به منظور انجام تأیید منظم اظهارنامه ها از طربق بازرسی در محل فراهم خواهد کرد. پس از آن، هیچ دولت عضو نبایستی هیچ کدام از این سلاحهای شیمیایی را، مگر به محل تأسیسات انهدام سلاحهای شیمیایی جابجا کند. به منظور انجام تأیید منظم در محل دولت عضو بایستی دستیابی به این سلاحهای شیمیایی را فراهم نماید.
هر دولت عضو، دستیابی به تأسیسات انهدام سلاحهای شیمیایی و مناطق ذخیره سازی آنها را که در مالکیت یا دراختیار یا واقع در هر محلی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل خود دارد را به منظور تأیید منظم از طریق انجام بازرسی در محل نظارت و مراقبت با ابزارآلات در محل فراهم می نماید.
هر دولت عضو، باید کلیه سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1 را مطابق با ضمیمه تأیید و بر اساس نسبت و ترتیب توافق، توافق شده (که از این به بعد به آن «ترتیب انهدام » گفته می شود) منهدم سازد. چنین انهدامی بایستی درکمتر از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن دولت شروع و مدت 10 سال از تاریخ لازم الااجرا شدن این کنوانسیون خاتمه یابد. ممانعتی برای دولت عضو برای انهدام سریعتر چنین سلاحهای شیمایی وجود ندارد.
هر دولت عضو باید:
طرحهای تفصیلی انهدام سلاح های شیمیایی که در بند 11 مشخص شده را حداکثر ظرف مدت 60 روز قبل از شروع دوره سالانه انهدام طبق بند 29 قسمت ب بخش 4 پیوست تایید ارایه نماید, این طرحهای تفصیلی کلیه ذخایری که در دوره انهدام سال بعد منهدم خواهند شد را باد در بربگیرد.
سالانه اظهار نامه هایی در ارتباط با ا جرای طرحهای خود برای انهدام سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1 در مدت کمتر از 60روز بعد از خاتمه هر دوره انهدام سالانه ارائه نماید،و
حداکثر ظرف مدت 30 روز بعد از اتمام مرحله انهدام گواهی نماید که کلیه سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1 از میان رفته است.
در صورتی که دولتی بعد از گذشت دوره ده سال انهدام اشاره شده در بند 6 به این کنوانسیون بپیوندد و یا آن را تصویب کند، سلاحهای شیمیایی مشخص شده در بند 1 را باید هر چه زودتر منهدم سازد. ترتیب انهدام و روشهای دقیق تأیید برای چنین دولت عضو توسط شورای اجرائی مشخص خواهد شد.
هر سلاح شیمایی مکشوفه توسط دولت عضو و بعد از ارسال اظهار نامه های اولیه سلاحهای شیمیایی بر اساس قسمت ب بخش 4 ضمیمه تأیید باید حفاظت، گزارش و منهدم گردد.
هر دولت عضو باید در طول مدت حمل و نقل، نمونه برداری، ذخیره سازی و انهدام سلاحهای شیمیایی، بیشترین اولویت را برای حصول اطمینان از ایمنی مردم و حفاظت از محیط زیست قائل شود. هر دولت عضو باید حمل و نقل، نمونه گیری، ذخیره سازی و انهدام سلاحهای شیمیایی را مطابق با استانداردهای ملی ایمنی زیست محیطی انجام دهد.
هر دولت عضوی که در قلمرو خود سلاحهای شیمیایی داشته باشد که در مالکیت یا در اختیار دولت عضو دیگری باشد یا در قلمرو یا هر مکانی که تحت صلاحیت یا کنترل دولت عضو دیگر باشد قرار داشته باشد، باید حداکثر تلاش را به منظور حصول اطمینان از خروج این قبیل سلاحهای شیمیایی از سرزمین خود حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در مورد آن دولت انجام دهد، در صورتی که سلاحهای یاد شده در ظرف یک سال خارج نشوند، دولت عضو می تواند تقاضای ارائه کمک در انهدام این سلاحهای شیمیایی را از سازمان کنوانسیون و سایر دولتها عضور نماید.
هر دولت عضو متعهد می شود که با سایر دولتهای عضو که در خواست اطلاعات و کمک دارند بر اساس علل متقابل یا از طریق دبیرخانه فنی در مورد روشها و تکنولوژیهای مربوط به انهدام مؤثر و ایمن سلاحهای شیمیایی همکاری کند.
در اجرای فعالیتهای تأیید بر طبق این ماده و قسمت الف بخش 4ضمیمه تأیید، سازمان باید اقداماتی را برای]]>