مقاله رایگان درباره کارت امتیازی متوازن

دست یافتن به این هدف، متغیرهای دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرایند داخلی و دیدگاه رشد و یادگیری بعنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت. این تحقیق فرض میکند بین اجرای کارت امتیازی متوازن و عملکرد بخشهای مختلف سازمان رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس تعداد130 نفر بعنوان نمونه آماری به پرسشنامه پاسخ گفته، سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به سنجش متغیرهای مدیریت استرتژیک و عمکرد بخشهای مختلف سازمان با متدولوژی کارت امتیازی متوازن در شرکت سایپا دیزل پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان داده است که در شرکت سایپا دیزل بین مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمان ازطریق کارت امتیازی متوازن رابطه وجود دارد. که نتایج این آزمونها در ادامه خواهد آمد.
نتیجه آزمون نهایی در مورد دیدگاه مشتری ، دیدگاه یادگیری و رشد و دیدگاه فرایند داخلی نشان داد فرضیه مبتنی بر این امر که بین اجرای کارت امتیازی متوازن از بعد دیدگاه های ذکر شده و عملکرد سازمان رابطه وجود دارد، تایید میشود.
نتیجه آزمون نهایی در مورد کل متغیر ها نشان میدهد که فرضیه مبتنی بر این امر بین اجرای کارت امتیازی متوازن و عملکرد سازمان رابطه وجود دارد، تایید میشود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه آزمون رگرسیون نشان میدهد که متغییرهای دیدگاه مشتری و فرایند داخلی از اعتبار آماری برخوردارند. و بعد از بکارگیری کارت امتیازی متوازن در سازمان سود خالص و فروش خالص سازمان رشد چشم گیری داشته است.
10- ” متدولوژی ارزیابی استراتژی سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن” که توسط آقایان محمد همتی و مهدی غریب شاهیان در مهرماه 89 ارائه گردیده است. در عصر حاضر فلسفه وجودی سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی، تمرکز بیشتر منابع را بر شاخص های دانش و فرایند محور همچون رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی ضروری می نماید. این تحقیق بر آن است تا با پیاده سازی برنامه استراتژیک و همچنین شناسایی نقاط آسیب پذیر و اصلاح آن و اولویت بندی فرآیندهای حیاتی و تعیین شاخصهای اندازه گیری در وجوه مختلف کارت امتیازی متوازن، کارایی سازمان مورد مطالعه را اندازه گیری نماید. در این تحقیق از تکنیک بردار ویژه و تاپسیس فازی جهت اولویت بندی گزینه ها بهره گیری شده. بدین صورت 14 هدف کلان و 27 شاخص در چهار منظر کارت امتیازی متوازن شناسایی گردید. با توجه به نتایج حاصله در این حوزه فعالیت، تاکید بر معیارهای اجتماعی و کیفی نسبت به معیارهای مالی و سود آوری از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین وجه فرایند داخلی و رشد و یادگیری بالاترین امتیاز را کسب نمودند.
11- “رویکرد یکپارچه کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین” که توسط آقایان محمد مهدوی مزده و مرتضی ابوعلی در مهر ماه 89 ارائه گردیده است. در این مقاله مدلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن و همچنین ابزار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه میگردد که از مزیت ها و توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است. اندازه گیری عملکرد عنصری ضروری در تصمیم گیری میباشد. کارت امتیازی متوازن توسعه داده شده برای اندازه گیری و ارزیابی عملیات کاری روزانه از چهار منظر: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل از سویی در خصوص شاخصهای عملکرد مالی و غیر مالی و از سوی دیگر در شاخصهای سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، ساختاری متوازن ارائه میدهد و عملکرد مدیریت زنجیره تامین را بصورت مستمر بهبود میبخشد. شاخصهای تعیین شده برای ارزیابی، در قالب چهار منظر کارت امتیازی متوازن طبقه بندی و توزیع میشوند. این کار به مدیران کمک میکند تا عملکرد مدیریت زنجیره تامین را به شیوه ای متوازن تر از تمامی زوایای کاری مورد ارزیابی قرار دهند. نتایج این مقاله همچنین پیشنهاد میدهد که مدل کارت امتیازی متوازن زنجیره تامین پس از پیروی از برخی اصول و روش ها، ارزیابی معیارهای مناسب و عبور از برخی موانع کلیدی به عنوان اساس یک سیستم استراتژیک زنجیره تامین بکار رود. مدل کارت امتیازی متوازن راهنمای مناسبی برای مدیران عملیاتی در ارزیابی و اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین به شیوه ای متوازن بوده و سیستم اندازه گیری عملکرد را برای تحلیل زنجیره تامین فراهم می آورد. همچنین این مدل قابلیت بکارگیری رویه ای جهت حصول اطمینان از مناسب بودن، ضروری بودن و کافی بودن مجموعه معیارهای موجود برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین داراست.
12 ” ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری” که توسط آقایان سید سپهر قاضی نوری و صادق توسلی زاده در زمستان 87 ارائه گردیده است. تحقیق حاضر به منظور بکارگیری روش های نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در مورد استراتژی فناوری در سطح ملی اجرا شد که هدف از آن ارزیابی کارایی و اثر بخشی برنامه ملی فناوری نانو ایران برای اطمینان از تکمیل زنجیره نوآوری نانو در چارچوب نظام ملی نوآوری بود. در این حالت وجوه کارت امتیازی متوازن در چارچوب نام ملی نوآوری و بر اساس اهداف و عمکردهای آن تنظیم و سنجه های مورد نیاز تعریف شد.
وجه های کارت امتیازی متوازن اصلاح شده برای استراتژی ملی فناوری
وجه اقتصاد کلان
وجه بازار و تجارت
وجه فرایندهای نهادی و اداری

وجه منابع انسانی
جدول 2-2 بعدهای کارت امتیازی متوازن برای استراتژی ملی فناوری

 
 
در نتیجه مشاهده شد که سرمایه اجتماعی در پایین ترین سطح و اقتصاد کلان در بالاترین سطح قرار
گرفت. به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت که نظام ملی نوآوری بر مبنای زیر ساخت سرمایه اجتماعی
شکل گرفته و توسعه پیدا میکند و اقتصاد کلان یک کشور نیز بر مبنای نظام ملی نوآوری آن کشور رشد میکند.
13- ” ارائه مدل اندازه گیری اثربخشی نظام برنامه ریزی استراتژیک بر اساس هوشین کانری” که آقای علیرضا قاسمی جاوید و محمد اقدسی آن را در سال 1383 تهیه نموده اند. در این مقاله به عارضه یابی اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک پرداخته شده است، که بدین منظور ابتدا فهرستی ازعوامل کلیدی از ویژگیهای هوشین کانری برگرفته از ادبیات و سازگار با محیط استخراج گردید که شامل: چشم انداز، ماموریت سازمان، اهداف عالی، مشارکت کارکنان، توجه و تمرکز بر حوزه های بحرانی، اندازه گیری، حمایت مدیران از فرایند برنامه ریزی، اهداف کمی، تدوین برنامه، اجرای برنامه، بازخورد، نظارت- کنترل و ارزیابی، بازنگری و اقدامات اصلاحی، توجه به نیاز مشتریان، استراتژیک بودن برنامه، کنترل روزانه، توجه به نتایج خروجی، توجه به بهبود کیفیت فرایندها، درک گسترده از مدیریت کیفیت جامع میباشد که این عوامل مبنای طراحی پرسشنامه های تخصصی و عمومی قرار گرفتند. سپس برای اندازه گیری هر یک از این عوامل، متغیرهایی تعریف و در مجموع 88 متغیر حاصل شد، همچنین از طریق تحلیل عاملی، متغیرها به 18 عامل دسته بندی شدند که 13 عامل از مجموع آنها، همان عواملی هستند که از ادبیات تحقیق استخراج شدند. سپس محاسبه امتیاز میانگین برای هر متغیر و محاسبه وزن هر متغیر در واحد مبنا صورت گرفت. متغیرهای مربوط به هر عامل گروهبندی و معادله های سطح برنامه ریزی نوشته شد. همچنین عوامل درکنار یکدیگر قرار گرفتند و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک محاسبه گردید.( علیرضا قاسمی جاوید، 1383)
14- ” کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای اندازه گیری و بهبود وضعیت راهبری فناوری اطلاعات” که توسط خانم مژگان ملائی و همکاران در سال 1389 ارائه گردید. هدف نهایی توسعه و پیاده سازی راهبری فناوری اطلاعات، ترکیب کسب و کار و فناوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مالی بهتر است. بنابراین روند کارت امتیازی متوازن راهبری فناوری اطلاعات که به سهم در کسب و کار منتهی میشود، روندی منطقی است و در این تحقیق، به عنوان یکی از روش های ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است. برای ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات در چهار بعد کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات، پرسشنامه ای طراحی شد که توسط متخصصان و خبرگان آن شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بعد از امتیاز دهی و مقایسه آن مشخص گردید که بعد ذینفعان دارای بالاترین امتیاز نسبت به سایر ابعاد میباشدو در بعد کسب و کار، هدف مدیریت ریسک و ارائه ارزش نسبت به هدف همسویی راهبردی دارای وضعیت نسبتاً مطلوب تری هستند. تعاملاتی که واحد فناوری اطلاعات با سایر بخشها ایجاد کرده است، به اندازه کافی نبوده است به همین دلیل وضعیت همسویی راهبردی چندان مناسب نمی باشد. بعد ذینفعان دارای سه هدف است که امتیاز هدف هماهنگی قانونی و اخلاقی از دو هدف دیگر که مدیریت نیازهای ذینفعان هستند، بالاتر است. (مژگان ملائی سنگلجی، 1389)
15-” ارائه تجربه بسط استراتژی و مدیریت عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد هوشین کانری در مدیریت فروش شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ساپکو”
سازمان ها برای حفظ وضعیت موجود خود و نیز دستیابی به رشد و توسعه نیازمند استفاده از روش های استقرار استراتژی و برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت هستند دراین راستا شرکت ساپکو نیز به عنوان یکی از شرکتهای موفق اقدام به گسترش استراتژی و بکارگیری رویکرد برنامه ریزی هوشن کانری نموده است هوشین کانری یکی از ارکان اصلی مدیریت کیفیت جامع است که طی آن فعالیتهای سازمان برای دستیابی به اهداف کلان سازماندهی، همسو و همجهت شده و ضمن حرکت همراستا به سمت اهداف پروژه های بهبود شناسایی می شوند دراینمقاله سعی شدها ست در سطح مدیریت فروش شرکت ساپکو اهمیت و کاربرد کارای و موثر ابزار تلفیقی هوشین کانری و مدیریت عمل کرد با ارائه یک نمونه عملی ا زمرحله تدوین استراتژی تا تعیین اهداف فردی و تبیین برنامه ها به نمایش کشیده شود.
16-:” “ Performance Measurement of Supply Chain Balanced scorecard: The case of Brewing Group” که توسط دیوید ویزلی در سال 2011 ارائه گردیده است.
سازمانهای موفق کسانی هستند که توانایی در هماهنگی با استراتژی زنجیره تامین، یکپارچه سازی با مشتریان و سازماندهی فعالیتهای داخلی به منظور استفاده از حداکثرکردن ارزش افزوده از زنجیره تامین و حفظ بهره وری داشته باشند. از طریق اندازه گیری عملکرد، سازمان قادر به مرور استراتژیهای خود و در صورت لزوم ایجاد تغییرات میباشد. هدف از این مقاله ارائه مدلی از کارت امتیازی متوازن برای ان دازه گیری عملکرد زنجیره تامین در ترکیه است. این زنجیره تامین متعلق به بزرگترین گروه درترکیه میباشد. این شرکت تولید کننده و بازاریاب نوشیدنیهای مختلف در ترکیه، روسیه، جنوب اروپا و خاورمیانه میباشد. چشم انداز گروه عبارتست از ” تبدیل شدن به یک سیستم پیشرو تولید کننده نوشیدنی درجهان و هسته قدرت در اروپا – آسیا”. ماموریت گروه عبارتست از به حداکثر رساندن ارزش ذینفعان پایدار و تبدیل شدن به یک برند جهانی. حال کارت امتیازی متوازن برای ایجاد این شاخصها ای
جاد شده، اهداف ارزشمند و اوزان اختصاص یافته به این شاخصها. اهداف مالی، مشتری، فرایندهای کسب و کار ودیدگاه یادگیری و نوآوری شناسایی گردید. شاخصها و معیارهایی برای اندازه گیری اهداف تعریف میشوند. هنگامیکه کارت امتیازی متوازن در حال گسترش است، اهداف برای هر شاخص تعریف میگردد. بعد از نسبت دهی معیارها در چهار وجه کارت امتیازی متوازن و اندازه گیری آنها، در نهایت مشخص گردید که عملکرد گروه فراتر از اهداف آن بوده؛ و بعد مالی بالاترین امتیاز را به دست آورده، سپس بعد مشتری و بعد فرایندهای داخلی و در نهایت رشد و یادگیری از نظر امتیازی گیری در آخرین درجه قرار میگرد. این مطالعه یک تصویر روشن از گرایش استراتژیکی عملکرد گروه با تمرکز بر روی کلیه جنبه ها مانند مالی، مشتری، فرایندهای کسب و کار و یادگیری نوآری دارد.
17- “Lessons from implementing the balanced scorecard in a small and medium size manufacturing organization”
که توسط کایران جود فرنانرسدر سال 2006 ارائه گردیده است. بخش تولید بریتانیا با چالشهای بزرگی برای باقی ماندن در بازار جهانی مواجه است. در تلاش برای غلبه بر این چالشها، شرکتها یک سیستم مدیریت جدید برای روشن کردن چشم انداز و استراتژی و ترجمه آن به عمل اتخاذ کردند. کارت امتیازی متوازن یک چنین رویکردی است که منافع قابل توجهی را بدست می آورد بخصوص در شرکتهای کوچک و متوسط کمبود نیروی انسانی بر خلاف بعد مالی یکی از موانع اجرای کارت امتیازی متوازن است. که با افزایش اندازه سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد.
مرحله شروع پروژه مهمترین قدم در کل فرایند پیاده سازی است زیرا این مرحله مسئول تعریف برنامه ریزی و پیش بینی اقدامات مورد نیاز به منظور تکمیل فرایند پیاده سازی است.
شکل15-2- برنامه ریزی استراتژیک
سپس با تعیین معیارها و شاخصها آنها را در چهار بعد کارت امتیازی متوازن بررسی کرده و معیارهای اصلی و مهم مشخص میشوند. بدینوسیله کارت امتیازی متوازن دیدی روشن و واضح از حرکت سازمان به سمت هدف نهایی اش ایجاد میکند و چون آبشارگونه عمل میکند آن را به ارگانها و کارکنان در سطوح مختلف منتقل میکند و آنها را هماهنگ بسوی هدف غایی سازمان به پیش میبرد.
18-” Balanced Scorecard implementation in Jordan : An initial analysis” که توسط دیوید هالووی در سال 2010 ارائه گردید.
هدف این مقاله ارائه یک تجزیه تحلیل از اجرای کارت امتیازی متوازن در شرکتهای اردنی میباشد. از دید اقتصادی، اردن جزو کشورهای درحال توسعه میباشد. بررسی انجام شده بر روی 168 شرکت صورت پذیرفته است. بدین ترتیب شرکتهایی انتخاب گردیدند که حداقل 50 کارمند دارند، سپس پرسشنامه های طراحی شده با مدیران ارشد سازمانها آغاز گردید. نتیجه مطالعه انجام شده عبارتست از اینکه 1/35% (59) از موارد مورد مطالعه از نگرش کارت امتیازی متوازن استفاده میکنند. همچنین مطالعه نشان داده است که 30%(50) از شرکتهای مورد مطالعه در حال اجرا و بکارگیری کارت امتیازی متوازن میباشند، و 5/91% شرکتهایی که از کارت امتیازی متوازن استفاده میکنند فراتر از 3 دیدگاه آن و 8/45% هر4 دیدگاه را مورد استفاده خود قرارداده اند. استفاده از کارت امتیازی متوازن در بخشهای صنعتی گسترده گردیده و با اندازه سازمان افزایش می یابد. مطالعه نشان داده است که شرکتهای صنعتی اردنی کارت امتیازی متوازن را به منظورهای مختلف مورد استفاده خود قرارداده اند که عبارتست از ارزیابی عملکرد سازمان، رعایت موارد قانونی، ارزیابی عملکرد مدیریت و تقویت کردن توسعه روند کسب و کار. همچنین اهداف دیگری همچون درک بهتر و عمیق تر از روابط علت و معلولی، ارتباط استراتژی سازمانی، نظارت بر بهره وری مدیران، پاداش دهی به کارکنان، مدیریت روند عملکرد و تصمیم گیری.
19- نام مقاله مورده مطالعه عبارت است از”The Successes in Long-term Implementation of Balanced Scorecard: A Healthcare Organization Study” که توسط ون چنگ چانگ در سال 2010 ارائه گردیده است. اندازه گیری موفقیت سازمانی یک چالش مداوم برای محققان و مدیران می باشد. این مقاله به روند اجرای واقعی بلند مدت کارت امتیازی متوازن در سیستم بیمارستان بزرگ پروتستان در تایوان پرداخته است. اجرا و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در چهار مرحله پی در پی نشان داده شده است. از طریق نقشه استراتژی نشان داده شد که کارت امتیازی متوازن ماموریت، چشم انداز، ارزشهای اصلی و استراتژی بیمارستان را به یک راه حل جامع اندازه گیری عملکرد و استراتژیک ترجمه کرد.

]]>