مقاله رایگان درباره فناوری اطلاعات، ارتباطات بین سازمانی، کسب و کار، کسب و کار الکترونیک

محمدی و امیری (1392) پژوهشی با عنوان شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری را مورد مطالعه قرار دادند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی است. بدین منظور پس از بررسی، مبانی نظری شاخص های مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات شناسایی شده و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، در پنج عامل طبقهبندی شده است. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدلیابی، معادلات ساختاری ارتباط عوامل و شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که شاخصهایی چون مزیت نسبی و قابلیت نوآوری، امنیت و قابلیت اعتماد، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و همکاری و هماهنگی بین بخشهای سازمان، نقش مهمی در پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات ایفا میکنند (محمدی و امیری،1392: 195).
مانیان و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان ارزیابی بلوغ سازمانی برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد مطالعه قرار دادند. در این نوشتار ابزاری ساده و منعطف معرفی میشود که میزان بلوغ سازمان در همراستایی استراتژیک میان فناوری اطلاعات و کسب و کار را اندازهگیری میکند. این ابزار که براساس مدل بلوغ همراستایی استراتژی32 لوفتمن طراحی شده است، در شرکتهای برید، کاسپین و سپهر برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور 36 پرسشنامه در میان مدیران فناوری اطلاعات توزیع شد و در نهایت برای به دست آوردن سطح دقیق بلوغ سازمانی، از گروه کانونی بهره برده شد، برای انجام این کار نشستی با حضور13 نفر از مدیران ارشد این سه سازمان برگزار شد و درجهی بلوغ همراستایی آنها تعیین شد. نتایج نشان داد که این شرکتها از نظر بعد مشارکت و ارتباطات وضعیت مناسبی دارند؛ ولی از لحاظ نحوهی ادارهی امور، وضعیت چندان مناسب نیست. همچنین سطح بلوغ شرکتهای برید، کاسپین و سپهر، به ترتیب برابر سطح سوم، دوم و دوم ارزیابی شد (مانیان و همکاران،1392: 171).
پیران نژاد و همکاران (1392) پژوهشی به عنوان تبیین تأثیرات گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اجتماعی را بررسی نمودند. پژوهش حاضر در تلاش است تا به شناسایی و تبیین تأثیرات گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اجتماعی جوامع بپردازد. این مقاله بخشی از یک پژوهش کیفی با رویکرد داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در آن تعداد 18نفر از صاحب نظران حوزه های سیاست گذاری عمومی، فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در مطالعه شرکت کردهاند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و همچنین از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین برای تحلیل دادهها استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع از طریق تأثیرگذاری بر سطح انتظارات عمومی و یاری رساندن به شهروندان برای کسب شایستگی و تسهیل در ایجاد تغییر و تحول در نظام اجتماعی جوامع، بر فرآیند توسعه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است (پیراننژاد و همکاران،1392: 1).
مددی و همکاران (1393) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام وظایف سازمانی کارشناسان و اعضای هیئت علمی را مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام وظایف سازمانی کاربران است. جامعهی آماری پژوهش، کلیهی اعضای هیئت علمی و کارشناسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستند که تعداد صد و بیست و چهار نفر از آنها برای جامعهی نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه را متخصصان مربوطه تأیید کردند و پایایی آن، از روش محاسبه ی آلفای کرونباخ (95درصد) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای رابطه ی مثبت و معنادار با مدرک تحصیلی و مرتبهی علمی است. نتایج مقایسهی میانگین حاکی از تفاوت معنادار میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین گروه زنان و مردان بود. نتایج تجزیهی واریانس نشان داد که میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین گروههای مختلف تحصیلی، رتبههای مختلف علمی و انواع مختلف استخدام، دارای تفاوت معناداری است (مددی و همکاری،1393: 127).
دوستار و همکاران (1393) پژوهشی با عنوان بررسی اثرات کیفیت خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر رضایتمندی مشتریان را مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این پژوهش، سنجش ابعاد خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی گیلان با استفاده از مدل سروکوال پاراسورامان و بررسی اثرات آن بر رضایت مندی است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،384 نفر از مشتریان این دفاتر برای نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامهی استاندارد سروکوال برای سنجش ابعاد کیفیت خدمات و همچنین پرسشنامهی رضایت مندی برای سنجش رضایت مشتریها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها نیز به کمک مدل سازی معادلهی ساختاری انجام گرفت. نتایج به دست آمده رتبههای ابعاد کیفیت خدمات را به ترتیب: قابلیت اطمینان، همدلی، تضمین، پاسخگویی و عوامل فیزیکی نشان داد. همچنین رتبههای ابعاد رضایتمندی عبارتند از: رضایت از کارکنان، رضایت کلی، رضایت از خدمات. برای تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه نتایج از نرم افزار آماری33 استفاده شده است (دوستار و همکاران،1393: 20) رضائی اقدم و فارضان (1393) پژوهشی با عنوان میزان تاثیر پذیری ارتباطات سازمانی از منابع قدرت مدیران را بررسی نمودند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی در ادارات ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی است. روش اجرای تحقیق حاضر از نظر استراتژی توصیفی ، همبستگی دو متغیری بوده که بصورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل و ادارات تابعه ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی بوده و نمونه آماری برابر جامعه آماری (140) است. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (1989)» وپرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (1379)» می باشد. جهت توصیف داده ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین، انحراف معیار و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، آزمون کروسکال والیس استفاده شد. تمامی تحلیل های انجام شده با استفاده از نرم افزار کامپیوتری اس پی اس اس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. 2-5-2- پیشینه تجربی خارجی اسنو و همکاران (1992) به طور رسمی، برای اولین بار به بحث دربارهی روابط بین سازمانی و برون سپاری پرداختند. تغییرات محیطی، برون سپاری را به شرطی ضروری برای رقابت اثربخش بدل نموده است. سازمانها باید بر روی تواناییهای اصلی خود تمرکز کنند و فعالیتهای غیر اصلی را به دیگر سازمانها واگذار نمایند. نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که شبکه های ایستا به برون سپاری جزئی34 و شبکههای پویا به برون سپاری گسترده35 اقدام میورزند (اسنو و همکاران،1992: 5).
میتچل و سینگ (1996) ارتباطات بین سازمانی را از زوایه منشأ شکلگیری آن بررسی نمودند. در این زمینه، شش پارادایم اصلی تئوریک، که عبارتند از: هزینه های اقتصادی مبادله، تئوری وابستگی منابع، تئوری اتحاد استراتژیک، تئوری ذینفعان، تئوری یادگیری و تئوری نهادینه شدن مطرح کردند (میتچل و سینگ،1996: 169).
جونس و همکاران (1997) تمرکز خود را بر اشکال مختلف ارتباطات بین سازمانی گذاشته، انواع مختلفی از این ارتباطات را تشریح کرده است. این اشکال، قالبهایی هستند که ارتباطات بین سازمانی در بستر آن ظاهر میشوند و معروفترین آن ها عبارتند از: اشکال ارتباطات بین سازمانی با پیوند شدید که شامل: سرمایهگذاری مشترک، شبکه، کنسرسیوم و اشکال ارتباطات بین سازمانی با پیوند ضعیف شامل: اتحاد، اتحادیه تجاری، هیأت مدیره مشترک میباشند (جونس وهمکاران،1997: 911).
داب هل کار و نیلی (1998) کانون تمرکز مطالعه خود را بر تحلیل ارتباطات بین سازمانی گذاشتهاند. آنها این موضوع را ازسه بعد دینامیک، وابستگی متقابل و ساختار تحلیل کردند. در تحلیل دینامیک، ترکیب سازمانهای درگیر ارتباطات بین سازمانی و دینامیک ارتباطات بین آنها بررسی میگردد و لذا این تحلیل به دو دسته تفکیک میشود: دینامیک سازمانها و دینامیک ارتباطات. از نظر دیگر ارتباطات بین سازمانها، همان وابستگی متقابل سازمانها به یکدیگر تلقی شده، در تحلیل آن به سه بعد زمان، هدف گذاری و تعادل قدرت توجه میشود. شاخص دیگر ساختار است که درآن، انتخاب یک نوع ساختار خاص برای ارتباطات بین سازمانی، به دلایل ایجاد آن بستگی دارد. در این زمینه چهار نوع ساختارشامل: ساختار ستارهای، ساختار زنجیرهای، ساختار ارتباطات کامل، ساختارشبه بازار شناسایی گردیده است (داب هل کار و نیلی،1998: 439).
بیرلین و همکارانش (2003) پژوهشی مربوط به همکاریهای بین سازمانی ارائه کردند. درپژوهش حاضر، با مرور مستند ادبیات موضوعی ضمن بیان مختصر تعاریف، ضرورت و اهمیت موضوع، پیشینه موضوع، بیان مسئله، الگویی یکپارچه از اصول بنیادین همکاری بین سازمانی ارائه شده است تا بعنوان مبنایی برای بهبود اثربخشی روابط بین سازمانی در میان سازمانها باشد (بیرلین و همکارانش، 2003، 2).
جونس و توماس (2007) پژوهشی با عنوان همکاری و مشارکت بین سازمانی در بهداشت، درمان و مراقبت اجتماعی، نقش نرم افزار اجتماعی را بررسی نمودند. این مقاله به بررسی پتانسیل همکاریهای شبکهای، شامل فناوری اطلاعات برای تسهیل همکاری بین سازمانی، با اشاره خاص به خدمات مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی پرداخته است. همکاری شبکهای را میتوان با استفاده از نرم افزارهای اجتماعی مانند وبلاگها ، گروههای بحث آنلاین، که به منظور ارتباط و همکاری طراحی شدهاند اجرا کرد. امکاناتی که کنفرانسهای مشترک مجازی ارائه میدهد دسترسی آزاد به اطلاعات اشتراک گذاشته شده در خدمات بهداشتی و اجتماعی میباشد، و یک مکان برای فعالیتهای مشترک و ابزاری برای بحث و گفتگو است. تحولات جاری که نرم افزار اجتماعی میتواند انجام دهد تسهیل و امکان مشارکت لازم در بهداشت، درمان و مراقبت اجتماعی برای حرکت به جلو از طریق کاهش برخی موانع اصلی برای ارتباطات بین مدیران در سراسر مرزهای سازمانی است (جونس و توما س،2007: 289).
سندرس (2007) در یک مطالعه تجربی تاثیر کسب و کار الکترونیکی در همکاری سازمانی و عملکرد را مورد بررسی قرار داد. استفاده از کسب و کار الکترونیکی بین سازمانهای زنجیره تامین موضوعی اخیر در ادبیات بوده است. همکاری سازمانی که پایه و اساس مدیریت زنجیره تامین میباشد توسط، توسعه و استفاده از کسب و کار الکترونیکی فعال میشود. همکاری سازمانی و اشتراک گذاری اطلاعات، به نوبه خود، انتظار میرود باعث بهبود عملکرد سازمانی گردد. مدلی با استفاده از دادههای تجربی از رابطه کسب و کار الکترونیکی، همکاری سازمانی و عملکرد پیشنهاد شد. این مدل با توجه به مطالعات گذشته متفاوت می باشد از دو سازه منحصر به فرد، تمایز همکاری درون و بین سازمانی را شامل میشود. یافتهها نشان میدهد که استفاده از کسب و کار الکترونیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم در عملکرد و همکاری سازمانی دارد. همکاری درون سازمانی نیز تاثیر مستقیم بر عملکرد سازمانی دارند. این یافتهها پیچیدگی همکاری سازمانی، بر اهمیت]]>

Related articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *